แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

แบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา


การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close – ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเพื่อให้ได้ข้อคำถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาโดยแบ่งข้อคำถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา อำเภอที่อาศัยอยู่ และระดับความรู้เกี่ยวกับศีล 5 จำนวนทั้งหมด 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำถามวัดระดับความพึงพอใจในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลเป็นแบบสอบถามที่แพรภัทรยอดแก้ว สร้างขึ้นเองจากการตรวจสอบเอกสารตามกรอบแนวคิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบการประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’sScale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วยการเลือกเพียงคำตอบเดียวประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 17ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ.933 ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 4 ด้าน http://www.gotoknow.org/posts/600264

ส่วนที่ 3 เป็นข้อคำถามวัดระดับพฤติกรรมทางจริยธรรม ตามแนวคิดเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเป็นแบบสอบถามที่แพรภัทรยอดแก้ว (2556) สร้างขึ้นเองจากการตรวจสอบเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยยึดแนวคิดและองค์ประกอบของบุญกิริยาวัตถุ 10 ซึ่งมี 10 องค์ประกอบมาตั้งเป็นข้อคำถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบการประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5)ด้วยการเลือกเพียงคำตอบเดียวประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ.850 ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ 10 ด้านดังนี้ 1. ทานมัยบุญเกิดจากการให้ทาน 2. สีลมัยบุญเกิดจากการรักษาศีล 3. ภาวนามัยบุญเกิดจากการเจริญภาวนา 4.อปจายนมัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 5. เวยยาวัจจมัยบุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปัตติทานมัยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนามัยบุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธัมมัสสวนมัยบุญเกิดจากการฟังธรรม 9. ธัมมเทสนามัยบุญเกิดจากการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกัมม์การทำความเห็นให้ตรง

ตอนที่ 3 ข้อคำถามด้านพฤติกรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายPลงใน()ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านและกรุณาตอบทุกข้อ

ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมานี้ท่านมีพฤติกรรมทางจริยธรรม (ทำบุญ) เหล่านี้ มากน้อยเพียงใด

บุญกิริยา

วัตถุ 10

ตัวอย่างลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม

หลักบุญกิริยาวัตถุ 10

ระดับพฤติกรรม

บ่อยมาก(5)

บ่อย(4)

บาง

ครั้ง

(3)

นานๆ ครั้ง (2)

ไม่เคย (1)

1. ทาน

การให้เงิน ทรัพย์สิน เงินทอง สิ่งของให้หนังสือธรรม ให้คำแนะนำให้คำปรึกษา ให้อภัยผู้อื่น

2. ศีล

การรักษาระเบียบวินัย,ถือศีล 5 หรือศีล 8 , การไม่เบียดเบียนผู้อื่น, การบวชพระ บวชชี บวชถือศีลที่วัด

3. ภาวนา

สวดมนต์,ทำสมาธิ,เจริญวิปัสสนา, แผ่เมตตา,เจริญสติ

4. อปจายนะ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน,การกราบ,การไหว้,แสดงความเคารพ

5. เวยยาวัจจะ

จิตอาสา,ช่วยเหลือเพื่อน,ช่วยงานส่วนรวม, ช่วยทำงานสังคมช่วยงานวัด

6. ปัตติทาน

แผ่ผลบุญหรือความดีที่ทำให้ผู้อื่น, กรวดน้ำ แผ่กุศล

7. อนุโมทนา

ชื่นชม ยินดี อนุโมทนา ในความดีที่ผู้อื่นทำและในบุญที่ผู้อื่นทำ

8.ธัมมัสสวนะ

ฟังธรรม,ศึกษาธรรม,รับฟังข้อคิดที่ดีงาม, ฟังซีดีธรรม, อ่านหนังสือธรรม

9.ธัมมเทสนา

แสดงธรรม,สนทนาธรรม,เผยแผ่ธรรมะ/ข้อคิดที่ดี, ให้ข้อคิดดีๆ คำแนะนำดีๆ จากธรรมแก่ผู้อื่น

10. ทิฏฐุชุกัมม์

มีความเห็นถูกต้อง,รู้หลักความดี,รู้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา,รู้วิธีสร้างสุขที่แท้จริง


การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อการวิจัยครั้งนี้ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นดังนี้

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามที่ขึ้นไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยคำ (wording) ของคำถามในแต่ละข้อ แล้วนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสม จากนั้นนำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อดูความเข้าใจในแบบสอบถามความชัดเจนของเนื้อหา และผู้ตอบสามารถตอบได้ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วจึงนำมาคำนวณหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item TotalCorrelation ) และหาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค( Cronbach’s Coefficient Alpha ) ก่อนนำไปปรับใช้

2. การหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบความสัมพันธ์สอดคล้องกับคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยเลือกข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .36 ขึ้นไป นำไปใช้

3. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายด้าน และทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค ( Cronbach’s Coefficient Alpha ) ได้ผลดังนี้

3.1แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .933

3.2แบบสอบถามพฤติกรรมทางจริยธรรมมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .850

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์นำมาเข้ารหัส (Coding)และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

เอกสารอ้างอิง แบบสอบถามนี้มาจากงานวิจัยของ

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นำนักเรียน นักศึกษาจังหวัดนครปฐม.

หมายเลขบันทึก: 600265เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2016 14:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2016 14:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี