โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนฯ : 3

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพนธ์ 2559 ณ ศูนย์พัฒนาการนวดแผนไทย อาคารสโมสรนักศึกษา พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559

โดยมี พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของโครงการต่อประธานฯ ความว่า งานศูนย์อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

2. เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน

3. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในโครงการ

4. เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส่วนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นการเปิดเรียนเปิดสอนการนวดแผนไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ธานินทร์ สังฆกาโร และคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)