160121-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Lack & want & need / lama & llama / laissez-faire

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Lack & want & need ความแตกต่างระหว่างทั้งสามคำเมื่อใช้เป็น กริยา

แสดงให้เห็นได้ในประโยค ต่อไปนี้

These plants lack water. แสดงนัย ความขาดแคลน = deficiency

These plants want water. แสดงนัย ความต้องการ = desire

These plants need water. แสดงนัย ความจำเป็น = necessity

Lack อ้างอิง ความขาดแคลน หรือความไม่มีอยู่ของบางสิ่งอันเป็นที่ต้องการ

หรือควรมีอยู่ตามปกติ หรือจำเป็นต้องมี

The case was dismissed for lack of evidence.

There is a serious lack of insight into the problem.

I am suffering from a lack of money and time.

Want และ Need เมื่อใช้เป็น นาม อาจมีความหมายใกล้เคียงกันมาก

สิ่งที่จำเป็น หรือบางสิ่งที่ต้องการหรือต้องมี อาจใช้แทนกันได้

My wants (หรือ my needs) are few.

ความหมายโดยนัยของ need ให้ความรู้สึกของการขอความเห็นใจ เช่น

A need to be loved.

คำพ้องความหมายของ lack และ want โดยประมาณ รวมถึง

dearth, scarcity, inadequacy, deficit, และ insufficiency.


Lama & llama

Lama เป็นชื่อตำแหน่งของ พระศาสนาพุทธ นิกาย Lamarism ในธิเบต หรือ มองโกเลีย

อาจใช้กับผู้กลับชาติมาเกิดเช่น Dalai Lama หรือ ผู้คู่ควร ได้รับตำแหน่งนี้

Llama หมายถึง สัตว์เคี้ยวเอื้อง = cud-chewing animal

เป็นทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง ในอเมริการใต้ บริเวณเทือกเขา Andes

เพื่อใช้งาน ขนส่งสิ่งของ หรือเอาขนที่นุ่มไปใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม

เกี่ยวข้องกับ อูฐ = camel แต่ขนาดเล็กกว่า และไม่มี hump


Laissez-faire นาม จากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง let it be

นโยบายหรือทัศนคติที่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของมันโดยไม่แทรกแซง

เช่นจากรัฐบาลต่อตลาดเสรี

ต้องออกเสียงแบบฝรั่งเศส คือ ‘lessay fare’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)