บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา นางสาวเศรณี มรกตคันโธ

ปีที่รายงาน 2560


บทคัดย่อ

การรายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มประชากร ได้แก่ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ จำนวน 1 ชุด และแบบประเมินวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

(1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าร้อยละ (E1) เท่ากับ 85.07 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าร้อยละ (E2) เท่ากับ 82.14 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าร้อยละ 50.71 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าร้อยละ 82.14 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนรู้ข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 599067เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2016 04:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 เมษายน 2017 05:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี