เปิดตัวหนังสือ "พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม : The Ethical Power"


หนังสือ “The Ethical Power : พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม” เป็นการนำเสนอแบบอย่างคุณงามความดีและความกล้าหาญทางคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลต้นแบบ4 ท่านที่ผมเคารพรักและศรัทธา ได้แก่ (1) พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (3)ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และ (4) ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

PRESS RELEASE

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ปลุกกระแสเพื่อสร้างพลังแห่งความดีงามในสังคมผ่านหนังสือ “พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม : The Ethical Power”

นับเป็นโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสม เมื่อศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ประธานที่ปรึกษา Chira Academy และคณะมีโอกาสได้เข้ากราบนมัสการ สนทนาธรรมกับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระภิกษุนักวิชาการ นักคิด นักเขียนและนักบรรยายธรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนี้

ตลอดการสนทนาได้พูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤตทางการเมืองและความขัดแย้งของคนในสังคม ทั้งสองท่านต่างเห็นตรงกันว่า รากเหง้าของปัญหาสังคมในวันนี้ คือ ประเทศไทยและคนไทย ขาดทุนทางคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นรากฐานที่สำคัญเหนือทุกสิ่ง ที่สำคัญ คือ วันนี้...สังคมไทยขาดผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม

พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม.. ในมุมมองของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ในอดีตที่ผ่านมา มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความดีงาม เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม ดังที่จะปรากฏเรื่องราวของท่านในหนังสือเล่มนี้ คือ

(1) พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วรรณไวทยากร

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

(2) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

(3) ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

(4) ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

บุคคลทั้งสี่ท่านเป็นต้นแบบของผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูง ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลังได้ชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและได้รับการสรรเสริญจากคนรุ่นหลังแม้จะหาชีวิตไม่แล้ว เป็นเรื่องที่น่าศึกษาและจะเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนรุ่นหลังได้ถอดบทเรียนดูว่าแต่ละท่านก่อร่างสร้างตัวมาอย่างไร? มีจุดยืนในการใช้ชีวิตอย่างไร? มีอุดมคติในการบริหารราชการแผ่นดินหรือทาเพื่อส่วนรวมอย่างไร? ได้ทิ้งมรดกอะไรไว้ให้บ้านนี้เมืองนี้?

ที่มาของหนังสือ “พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม : The Ethical Power”

ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดทำหนังสือ “The Ethical Power : พลัง แห่งคุณธรรม จริยธรรม” ว่า..

“หนังสือเล่มนี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊คส์เล่มที่สี่ที่ผมตั้งใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังแห่งคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุขและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

หนังสือ “The Ethical Power : พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม” เป็นการนำเสนอแบบอย่างคุณงามความดีและความกล้าหาญทางคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลต้นแบบ4 ท่านที่ผมเคารพรักและศรัทธา ได้แก่ (1) พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (3)ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และ (4) ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

สังคมไทยในยุคหลังการปฏิรูปจำเป็นต้องใช้ทุนทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องนำทางของคนในชาติ คนไทยต้องเรียนรู้บทเรียนและคุณงามความดีของคนในยุคก่อน ๆ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต คนไทยต้องยกย่องเชิดชูคนดีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สังคมไทย จึงจะเกิดพลังแห่งความดีงามอันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในทุก ๆ มิติและเป็นทางออกของปัญหาทุก ๆ ปัญหาได้อย่างแท้จริง

ด้วยกระแสของการปฏิรูปประเทศไทย วันนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะสร้างทุนทางคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนทุกระดับในสังคม ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องถือเป็นยุทธศาสตร์เดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือน ที่ผ่านมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้แก่ท่านผู้อ่านและคนในสังคมได้บ้าง

นอกจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ผู้ร่วมจัดทำหนังสือ “พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม : The Ethical Power” แล้ว หนังสือเล่มนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เขียนคำนิยมโดยกล่าวถึงพลังของคุณธรรม จริยธรรม ไว้ว่า..

“สังคมไทยวันนี้ต้องใช้พลังของคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานและเป็นเครื่องนำทาง

การทำความดีนั้นแม้จะทำยากแต่ก็ทำได้ แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งยากกว่า ก็คือ การรักษาความดีที่ทำให้คงอยู่กับผู้ทำตลอดไป และมีคนรำลึกถึงคุณงามความดีของเราที่เราประพฤติ และปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

“คุณธรรมและจริยธรรม” เราจะต้องพูดสองคำนี้พร้อมๆกัน ถึงจะได้ความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้นมากที่สุด

“คุณธรรม” หมายถึง ความดีที่มีอยู่ในใจของคนทำให้ประพฤติดี ปฏิบัติดี คุณธรรมเป็นธรรมะที่ควบคุมจิตใจของคนให้คิดให้พูดให้ทำแต่สิ่งที่เป็นคุณ คือเป็นผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลดีต่อผู้อื่น คุณธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดที่อาจเกิดขึ้นเองหรือได้จากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ศาสนา และสังคม ความรู้สึกนึกคิดนั้นเมื่อยึดมั่นก็จะเป็นคุณธรรมฝังอยู่ในจิตใจ

“จริยธรรม” หมายถึงความประพฤติทางกายและวาจาที่แสดงออก ถึงธรรมะที่มีอยู่ในใจ หมายถึงการปฏิบัติในทางดี ประพฤติดี ควบคุมกายและวาจาไม่ให้เบียดเบียนกัน ไม่ลักทรัพย์ ไม่หลอกลวงกันเป็นต้น

ในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ เป็นโอกาสที่เราจะสร้างพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมจากทุกคน ทุกฝ่าย มาขับเคลื่อนให้ประเทศเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมของปวงชนจะเป็นพลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ ลดปัญหา ลดความขัดแย้ง เพราะทุกคน ทุกฝ่ายต่างยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม

หนังสือ “พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม : The Ethical Power” ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสุกุล ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ มุมมองและความคิดของท่านต่างช่วยให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์อย่างยิ่ง

ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวในท้ายที่สุดว่า.. “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเปลี่ยน เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นเข็มทิศนำทางให้กับท่านได้นำไปใช้สร้างทุนทางคุณธรรม จริยธรรมให้แก่สังคมไทย เริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัว ขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมในทุกระดับ และควรเริ่มทำทันทีครับก่อนที่จะสายเกินไป ผมขอเป็นกำลังใจและยินดีจะเป็นแนวร่วมกับทุกท่านครับ”

เพื่อเป็นการเปิดตัว หนังสือ “The Ethical Power : พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม”

และปลุกกระแสของการสร้างพลังแห่งความดีงามในสังคม วันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกับสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม : The Ethical Power” นำโดย (1) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2) ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศมาร่วมกันปลุกกระแสการสร้างทุนทางคุณธรรม จริยธรรมของประเทศไทยในวันนี้ ได้แก่ (3) ท่านผู้หญิง วิวรรณ เศรษฐบุตร (4) ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (5) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (6)รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสุกุล พร้อมทั้ง (7) ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ(8) รองศาสตราจารย์ ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานการสัมมนาสาธารณะ (Public Seminar) เรื่อง “พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม: The Ethical Power”

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เนื้อหาของหนังสือ “The Ethical Power : พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม”

คำนา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

คำนิยม

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

จากใจผู้เรียบเรียง

บทที่ 1 ที่มาของ “The Ethical Power: พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม”

- พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

- ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

บทที่ 2 พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม

: สิ่งสำคัญ (ไฉน) ในยุคที่โลกเปลี่ยน

- บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ

- บทสัมภาษณ์ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

- บทสัมภาษณ์ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

บทที่ 3 คุณงามความดีในความทรงจำ..

4 คนไทยต้นแบบแห่งคุณธรรม จริยธรรม

(1) ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

(2) ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วรรณไวทยากร

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

(3) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

(4) ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

จากมุมมองของนักคิดและนักปฏิบัติ

กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย

- ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

- นายชวน หลีกภัย

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

- รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสุกุล

บทที่ 4 พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม : พลังของประเทศไทย

และบทเรียนของผู้นำทางการเมือง

- มุมมองของพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี

- มุมมองของศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

- มุมมองของรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

- มุมมองของ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

บทที่ 5 พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม...สร้างได้อย่างไร?

- มุมมองของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี

- ศาตราจารย์ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

บทที่ 6 จากจุดเริ่มต้น...สู่จุดหมายของการสร้างพลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม

(บทสรุปเพื่อการนำไปปรับใช้)

- บทสรุปจาก ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

- คมธรรม..จาก พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี

ประวัติย่อของ 4 คนไทยต้นแบบแห่งคุณธรรม จริยธรรม

- ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

- ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วรรณไวทยากร

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

- ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

- ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

ประวัติย่อของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ประวัติย่อของศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

บรรณานุกรม

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-884-5548-9

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

14 ธันวาคม 2558

หมายเลขบันทึก: 598427เขียนเมื่อ 14 ธันวาคม 2015 21:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 ธันวาคม 2015 21:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท