บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) คนไทยขาดทุนทางคุณธรรมจริยธรรม