งานเวที "ตลาดนัดโอกาสร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ" ครั้งทึี่ ๑

งานเวที "ตลาดนัดโอกาสร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ" ครั้งทึี่ ๑ ได้รวมพลังภาคสังคม+ภาคธุรกิจจำนวนกว่า ๑๐๐ องค์กรสนับสนุน " โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ " เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สตูดิโอนาว ๒๖ สยามแสควร์ ซอย ๗ กรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าหมายระดม ๔ ทรัพยากรสำคัญคือ อาสาสมัคร + เงินทุน + เครือข่าย + ความรู้ เพื่อหนุนเสริมโครงการเพื่อสังคมที่พร้อมขับเคลื่อนขยายผลกว่า ๓๐ โครงการให้มีความแข็งแกร่ง สามารถช่วยเหลือคนไทยกว่า ๔.๑๒ ล้านคน โดยได้เปิดตัว website www.thailandcollaborationforcechange.com เพื่อเป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อผู้สนับสนุนที่มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้าง พลังร่วม (collective impact partnership) ให้ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน กลไกร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ได้ถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยมีโครการต่างๆที่พร้อมเชื่อมต่อทรัพยากร และการขยายผลจำนวนมาก โครงการเหล่านี้มีความก้าวหน้าและความสำเร็จในระดับที่สามารถนำมาสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ขยายผลในการระดมทรัพยากร เริ่มต้นด้วยโครงการต้นแบบที่มุ่งเน้นในการคลี่คลาย ๕ ประเด็นปัญหาสำคัญ ที่สะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยมายาวนาน ได้แก่ ปัญหาเด็ก เกษตรกร คนชรา คนพิการ การทุจริตคอรัปชั่น ที่นำมาเสนอโดยผู้ขับเคลื่อนโครงการ และผู้สนับสนุนทุน ณ เวทีในวันนี้

๑. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน : การเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และกระบวนการแก้ปัญหาการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเยาวชนสตรี ร่วมนำเสนอโดยซิสเตอร์ยาณี ภานุรักษ์ อธิการิณี คณะภคินีศรีชุมพาบาล กทม.และคุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัทพรีเมี่ย ที่ได้ร่วมกันมองเห็นปัญหาของเยาวสตรีในชุมชนยากจนเป็นจำนวนมาก ที่มาจากครอบครัวที่มีความแตกแยกและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยง เช่น ความเป็นอยู่ที่ยากไร้ปัจจัยการดำรงชีวิต การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศและ ปัญหาสุขอนามัย เป็นต้น การช่วยเหลือจึงมุ่งเน้นให้เยาวชนสตรีเหล่านี้หลุดพ้นจากวงจรของปัญหา การให้ที่พึ่งพาอาศัย การบำบัดรักษาทางกายและจิตใจ ส่งเสริมการศึกษาและทักษะอาชีพ เพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

๒.โครงการส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี มุ่งช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสแบบต่อเนื่องและยั่งยืน ร่วมนำเสนอโดยอาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ กรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ คุณบุรินทร์ กันตะบุตร ผู้อุปการะทุนยุวพัฒน์ และคุณโมนา ศิวรังรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการนี้ไม่เพียงแต่ให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะต้องหยุดเรียน หรือต้องออกจากระบบการเรียนกลางคัน แต่ยังติดตามดูแล ให้คำแนะนำ รวมทั้งปลูก ฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นมัธยมปีที่ ๖ หรือ ปวช.ที่๓

๓.โครงการสื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำวิทย์-คณิต ร่วมนำเสนอโดยดร.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันการศึกษาเซ็นต์จอห์น / ประธานสื่อมวลชนคาธอลิกแห่งประเทศไทย และคุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชัน จำกัด โครงการนี้เป็นการนำระบบการเรียนวิชาวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่มาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน สร้างการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ลดปัญหาขาดแคลนครู ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาของประเทศ

๔.โครงการหลักสูตรสุจริตไทย ร่วมนำเสนอโดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไอ เอ็ดดูเคชั่นโซน จำกัด และดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น(ประเทศไทย) ที่ได้สร้างหลักสูตรออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตต่างๆ วิถีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การแยกแยะความถูก - ความผิด ความดี - ความชั่ว และการต่อต้านคอรัปชั่นที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

๕.โครงการคนกล้าคืนถิ่น ร่วมนำเสนอโดย ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย และ ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการนี้มุ่งเน้นการอบรมลูกหลานเกษตรกร ที่อยากกลับคืนถิ่นพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน แต่ยังขาดความมั่นใจ โครงการจึงบ่มเพาะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถพึ่งตนเเองได้อย่างยั่งยืน ตามบริบทที่แตกต่างกันแต่ละท้องถิ่น โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางและบูรณาการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เกิดเป็นต้นแบบความสำเร็จที่นำไปขยายผลให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

๖.โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ ร่วมนำเสนอโดย คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โครงการนี้มิใช่เพียงให้โอกาสแก่คนพิการ แต่ยังได้สร้างคุณค่าของคนพิการ ที่สามารถสร้างรายได้อันนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และมีความภาคภูมิใจ อีกทั้งการจ้างงานในรูปแบบที่ภาคธุรกิจเข้ามาร่วมโครงการและปฏิบัติภารกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความราบรื่นยั่งยืน

๗.โครงการลำสนธิไม่ทิ้งกัน ร่วมนำเสนอโดย นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ และนายแพทย์สมศักดิ์ ชุนหรัศมิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โครงการนี้ได้สร้างระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ และชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยภาวะสุดท้าย โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ ฐานะยากจน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและชุมชน

สำหรับกิจกรรมระดมทรัพยากร "งานตลาดนัดโอกาสร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ "เช่นนี้ จะจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดปี จนกว่าจะเกิดระบบนิเวศใหม่ของสังคมแห่งความร่วมมือ และทุกครั้งของการจัดงาน จะมีการเผยแพร่เอกสารรวมทั้งสื่อต่างๆที่รวบร่วมสถานะล่าสุดของโครงการร้อยพลังฯนี้ พร้อมทั้งระบุความต้องการและผลทางสังคม จึงอาจนับได้ว่า เป็นแหล่งรวมข้อมูลโครงการทางสังคมระดับประเทศเป็นครั้งแรกที่ประกาศต่อสาธารณชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนับสนุนได้ โปรดคลิ๊กที่ :

www.thailandcollaborationforcechange.com

........................................................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขจากการแบ่งปันความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

โครงการน่าสนใจมาก

เคยเจอทีมลำสนธิลพบุรีครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

แต่ละโครงการมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งนั้นเลยนะคะ เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคมมากๆ นะคะ

ขอบคุณพีี่ใหญามากๆค่ะเขียนเมื่อ 

แต่ละโครงการล้วนนำประโยชน์มาสู่สังคมทั้งนั้นเลยครับ

น่าชื่นชมและสนใจมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ตลาดนี้..มีพลัง เป็นความหวัง ของสังคมไทยครับคุณครู ^_^

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-แต่ละโครงการน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก ๆ ครับ

-โครงการ"คนกล้าคืนถิ่น"หลานสาวเธอก็ได้ร่วมโครงการนี้เช่นกันครับ

-ขอบคุณครับ..

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนากับพี่ใหญ๋ในโครงการณ์ที่มีประโยชน์ทั้ง 7 โครงการณ์นี้ด้วยนะคะ อนุโมทนากับจิตอาสาและทุกองค์กรที่ร่วมมือกันจนสำเร็จค่ะ

 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • คนใต้โดยภรรยา
 • Dr. Ple
 • พ.แจ่มจำรัส
 • บุษยมาศ
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงจิตอาสาเพื่อสังคมนี้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ยินดีมากค่ะทีแจ้งว่าได้เคยพบกับผู้ดำเนินโครงการ" ลำสนธิไม่ทิ้งกัน " ..คุณหมอสันติทุ่มเทแรงกายใจกับโครงการนี้มากๆ กำลังระดมทุนสร้างสถานพักฟื้นผู้ป่วยซึ่งระบบราชการไม่เอื้ออำนวยให้ เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว และญาติพี่น้องที่มีปัญหาการดูแลผู้ป่วย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณหมอสมศักดิ์มาตั้งแต่ต้นค่ะ
 • น้องDr.Ple...ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของโครงการเหล่านี้ จะได้นำมาเล่าอีกค่ะ
 • น้องพ.แจ่มจำรัส...ดีใจมากค่ะที่เห็นประโยชน์ของโครงการต้นแบบจิตอาสาเพื่อสังคมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งการสร้างความส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะ
 • น้องอ.นุ...ใช่ค่ะ เป็นเวทีแห่งพลังขับเคลื่อนเพื่อสังคมที่หล่อหล่อมบนความมีจิตอาสาเพื่อความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพของคนไทยค่ะ
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ดีใจค่ะที่มาส่งข่าวว่าหลานสาวมีส่วนร่วมใน"โครงการคนกล้าคืนถิ่น"ค่ะ
 • น้องกุหลาบ มัทนา...ขอบคุณแทนทั้ง ๗ องค์กรและภาคีร่วมด้วยช่วยกันในงานจิตอาสาเพื่อสังคมค่ะ
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/598076