อ่อนโยน ฉันท์ห่อโคลง

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....อ่อนโยนใช่ยึดย้ำ.......อ่อนแอ

แท้ยิ่งยงประดุจแข.........ประดับหล้า

มืดจิตจรัสดวงแด...........พลังชีพ

ฝันใหม่สู่ผู้กล้า...............เบิกฟ้าท้าอธรรม


อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

...อ่อนโยนมิอ่อนแอ.........พลังแล้ผลิผลจริง

พาลเผยมิเฉยนิ่ง..............ผจญสู้มิรู้หนี

...อ่อนโยนมิอ่อนแอ.........มนุษย์แท้มุมั่น ดี

ทุกข์ท้นก็พร้อมพลี...........ประพฤติเพื่อประโยชน์ชน

...อ่อนโยนประดุจแข.........จรัสแดสว่างหน

ชุบชื่นฤดีมล....................นภาหม่นกระจ่างพลัน

...อ่อนโยนประดุจแข.........มุเผื่อแผ่สงบสันต์

รวยจนจะแบ่งปัน...............บแบ่งชั้นฤเลวดี


ยง ๑ ว. อร่ามเรือง, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น โฉมยง ยุพยง.

ยง ๒ ว. ยั่งยืน, มั่นคง, คงทน, ยืนนาน, เช่น อยู่ยงคงกระพัน ยืนยง.

ยง ๓ ว. กล้าหาญ เช่น ยงยุทธ์ เยี่ยมยง, เก่งกล้าสามารถ เช่น ตัวยง.

แล้ ว. สุดกําลังความสามารถ (ใช้แก่แขนหรือไหล่ที่กําลังหามหรือคอนเป็นต้น), มักใช้เข้าคู่กับคํา เต็ม เป็น เต็มแล้; แท้, จริง, ทีเดียว, ฉะนี้, เช่น วรรคหนึ่งพึงเติมแล้ เล่ห์นี้จงยล เยี่ยงนา.

เผชิญ [ผะเชิน] ก. ประเชิญ, ชนกัน, ปะทะกัน, ต่อกัน.

ผจญ, ผจัญ [ผะจน, ผะจัน] ก. พยายามต่อสู้, พยายามเอาชนะ, เช่น มารผจญ, ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะ

เช่น ผจญความทุกข์ยาก ผจญอุปสรรค, ประจญ หรือ ประจัญ ก็ว่า. (ข. ผฺจาญ่ ว่า ทําให้แพ้).

มนุษย-, มนุษย์ [มะนุดสะยะ-, มะนุด] น. สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูง, คน. (ส.; ป. มนุสฺส).

มุ ก. ตั้งใจเอาจริงเอาจัง เช่น มุดูหนังสือ มุสู้ มุจะเอาชนะให้ได้, มักใช้เข้าคู่กับคำ มานะ เป็น มุมานะ เช่น เขามุมานะทำงาน.

มั่น ว. แน่, แน่นอน, เช่น ใจมั่น; แน่น เช่น จับให้มั่น.

ท้น ก. เอ่อสูงขึ้นจนเปี่ยมพร้อมจะไหลล้นหรือไหลทวนกลับขึ้นไป เช่น นํ้าท้นฝั่ง

พลี ๑ [พะลี] น. การบวงสรวง, เครื่องบวงสรวง, ส่วย, การบูชา, (ตามแบบมี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ, อติถิพลี ต้อนรับแขก, เปตพลี ทําบุญอุทิศให้ผู้ตาย, ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีเสียภาษีอากรเป็นต้น, เทวตาพลี ทําบุญอุทิศให้เทวดา, และแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ธรรมพลี อุทิศกุศลให้ และ อามิสพลี ให้สิ่งของ). (ป., ส. พลิ ว่า เครื่องบวงสรวง).

พลี ๒ [พฺลี] ก. เสียสละ เช่น พลีชีพเพื่อชาติ, บวงสรวงเชิญเอามา (ใช้แก่ยาสมุนไพร) เช่นไปพลียาที่ต้นเทียน คือ ไปบวงสรวงเก็บต้นเทียนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นเทียนมาทำยารักษาโรค.

พลี ๓ [พะลี] ว. มีกําลัง. (ป.).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)