รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์

รูปแบบการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน.pdf

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

องค์ประกอบที่ 1 ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเป็น

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน ที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกต่อการใช้งาน สวยงาม ทันสมัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ กระบวนการต่างๆ ข้อมูล แหล่งความรู้ ภาระงาน กิจกรรม รายละเอียดต่างๆ ที่มีการรวบรวมจัดเก็บอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นการตั้งกลุ่มเพื่อให้สมาชิกเข้า

กลุ่มร่วมทำกิจกรรมตามหัวข้อ ประเด็น สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมในกลุ่มหัวข้อ ประเด็น ตามสาระการเรียนรู้ และนักเรียนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเรียนรู้นั้นๆ จึงจะทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการ

ออกแบบให้มีปฎิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และสมาชิกภายในเครือข่าย โดยยึดเนื้อหาวิชา จุดประสงค์ของแต่ละกลุ่มสาระ รวมถึงการทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองที่ได้รับมอบหมาย โดยกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design)

องค์ประกอบที่ 4 เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย เป็น

กระบวนการที่สมาชิกใช้เครื่องมือบนเครือข่ายมีส่วนร่วมหรือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ได้แก่ ได้แก่ การสนทนา(Chat) บล็อก (Blog) การอภิปราย(Forum Discussion) เหตุการณ์ต่างๆ (Events) การโต้ตอบ (Reply), (Comment)เพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนเครือข่าย

องค์ประกอบที่ 5 เทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายเป็น

กระบวนการทดสอบและคัดเลือกโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่จะนำมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ช่วยการกระจายความรู้ ข้อสอบออนไลน์ อื่นๆ

ทำไมต้องเป็น "เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ออนไลน์ "โรงเรียนฝางวิทยายน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความวิชาการความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ลืมบอกให้อาจารย์ลองใช้ www.classstart.org สอนดูครับ