AFS Preparation & Orientation Camp 2015


การเข้าค่ายเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น และมีความสำคัญต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมค่ายฯ ล้วนเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้รู้จักตระหนักคิดถึงข้อเท็จจริง ในการปฏิบัติตน การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน ในสังคมต่างแดน

ฝ่ายบริการการศึกษาทำหน้าที่ประสาน-ดูแล-ให้คำปรึกษา เรื่องการปรับตัวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมสัมพันธ์ของประเทศอุปถัมภ์ ผ่านทางครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และชุมชนในต่างแดน

การเข้าค่ายเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น และมีความสำคัญต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมค่ายฯ ล้วนเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้รู้จักตระหนักคิดถึงข้อเท็จจริง ในการปฏิบัติตน การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน ในสังคมต่างแดน การเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย และยังได้ฝึกทักษะภาษาเบื้องต้นของประเทศเจ้าภาพ ฯลฯโครงการเอเอฟเอสกับการเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมไทย
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ( เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก กว่า 48 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน และสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุขมานานกว่า 53 ปี ซึ่งมีทั้งโครงการสำหรับเยาวชนและโครงการสำหรับอาสาสมัครเอเอฟเอส โดยได้รับสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังมีการบันทึกลงนามในความร่วมมือ( MOU)กับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยเอกลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมไทย

โครงการที่น่าสนใจ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสำหรับเยาวชนฯ
1 โครงการระยะสั้น. Short Programs โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม - นานาชาติ ระยะสั้น (4-6 สัปดาห์)
2. .โครงการระยะยาว Year Programs โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม - นานาชาติ ระยะ1 ปี
3. โครงการฝึกงานระยะสั้น ประเทศเดนมาร์ก และประเทศเบลเยี่ยม ( อายุ 18 ปีขึ้นไป)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสำหรับอาสาสมัคร
1. โครงการเอเอฟเอสศึกษาดูงานเพื่อนักการศึกษา (Educator Program) โดยมูลนิธิจัดสรรทุนสนับสนุนเต็มจำนวนหรือ บางส่วน
2. โครงการแลกเลี่ยนอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยกับเอเอฟเอสนานาชาติ (Volunteer Program) โดย มูลนิธิจัดสรรทุน สนับสนุน บางส่วน
3. โครงการสรรหาอาสาสมัครดีเด่นจากกรุงเทพมหานครและแต่ละภาค เพื่อเป็นตัวแทนอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยไปร่วมแข่งขันอาสาสมัครดีเด่นของโลก (Outstanding Volunteer & Galatti Award) โดยมอบโล่เกียรติยศ รางวัล และโอกาสการไปศึกษาดูงานหรือร่วมประชุมในต่างประเทศ
4. โครงการ ผู้ดูแลเยาวชนไทยไปต่างประเทศ (Chaperon) ซึ่งมูลนิธิออกค่าใช้จ่ายบางส่วนข้อมูลเบื้องต้น

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี จะแบ่งเขต/ ภาคพื้นให้เลือกเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ ( เดินทางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เยาวชนจะเข้ารับการอบรม เดือนตุลาคม)
2. กลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ ( เดินทางเดือนสิงหาคม-กันยายน เยาวชนจะเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคม)ค่ายอบรมเตรียมความพร้อม กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ YPscSH16,YPchSH16

ระยะเวลา : 3 คืน 4 วัน ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2558
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ประกอบด้วย
1. เยาวชนฯ : 207 คนไปประเทศ 15 ประเทศ คือ
ประเทศอาเจนตินา 53 คน
ประเทศอุรุกวัย 2 คน
ประเทศโบลิเวีย 7 คน

ประเทศบาซิล 30 คน
ประเทศชิลี 15 คน

ประเทศ จีน 30 คน
ประเทศโคลัมเบีย 8 คน
ประเทศเดนมาร์ก 4 คน

ประเทศเยอรมนี 12 คน
ประเทศญี่ปุ่น 20 คน
ประเทศปานามา 6 คน
ประเทศปารากวัย 6 คน
ประเทศเปรู 5 คน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 8 คน
ประเทศมาเลเซีย 1 คน


2. Returnees 36 คน

3. พี่อาจารย์ 10 คน


4. เจ้าหน้าที่เอเอฟเอสฝ่ายบริการ การศึกษา 6 คน

*** แต่เยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จำนวน 196 คน จำนวนอีก 11 คน ที่เหลือต้องหาโอกาสมาศึกษาข้อมูลภายหลัง ***

กิจกรรมค่ายโดยสรุป

การปฐมนิเทศผู้ปกครองและ ประชุมชี้แจงฯ เรื่องการเตรียมความพร้อมฯ
คุณรุจิรา คันทรง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียด
การเตรียมตัวฯ และเชิญรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจผู้ปกครองและเยาวชนฯ ในช่วงเช้าของการปฐมนิเทศฯพี่อาจารย์ ทั้ง 10 คน ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศฯ

Ice Breakingน้องๆสนุกสนาน กับกิจกรรม Ice Breakingกิจกรรม Buddy & Budder ใส่ใจกันเต็มๆ

Hope and Fear
Survival Language I-III

Cultural Knowledge


Who am I?
Sports

Country Information & Cultural Adjustment Tipsพี่ๆ Returnees ทุ่มเท-ใส่ใจกับกิจกรรมอย่างเต็มที่

Boys Talk& Girls Talk

Social Networks Talk

Talented Show

การแสดงของพี่ๆอาจารย์ เรียกเสียงฮาสนั่น สร้างสีสันไม่เบา

เบื้องหลังการจัดแต่งคอสตูมที่บรรจง Create อย่างสุดฝีมือ จากฝ่ายดรีมทีม
Languages Test

กิจกรรมสัมภาษณ์ -พูดคุย-ทดสอบภาษาเยาวชนฯ

ร่วมด้วยช่วยกันสัมภาษณ์ แบบถ้อยที-ถ้อยอาศัย

Problem Solving

Visa Information
ทัศนศึกษา

พาคณะเยาวชนฯ ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี


(สนใจศึกษาข้อมูลของกิจกรรมเพิ่มเติมได้จากบันทึกที่นี่)

*** ... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...***

หมายเลขบันทึก: 596594เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2015 17:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 ตุลาคม 2015 14:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี