การรู้ที่ประเสริฐ

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การรู้กรรมที่ประเสริฐที่สุดคือรู้กรรมว่า

๑.สัตว์นรก เกิดจากเหตุ คือกระทำชั่ว พูดชั่ว คิดชั่วทั้งปวง

๒.เปรต เกิดจากเหตุ คือความโลภ ตระหนี่ ฉ้อโกง ทุจริต คอรัปชั่น ความเห็นแก่ตัว

๓.อสุรกาย เกิดจากเหตุคือ ความโกรธ ความแค้น ความอาฆาต พยาบาท จองเวร คิดร้าย เบียดเบียนสัตว์โลก

๔.สัตว์เดรัจฉาน เกิดจากเหตุ คือ ความหลง ความมัวเมา ความเพลิดเพลิน ความยึดมั่นถือมั่นในลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ กาม รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์

๕.มนุษย์ เกิดจากเหตุปัจจัยคือ การก่อกรรมดีและกรรมชั่วและมีโอกาสได้สะสมบุญ คือการถือศีล ๕

๖.เทวดานางฟ้า เกิดจากเหตุปัจจัย คือกุศลกรรมบถ ๑๐ บุญกิริยาวัตถุ๑๐ ศรัทธา ศีล จาคะ สุตะ ปัญญา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

๗.พรหม เกิดจากเหตุปัจจัยคือ การประพฤติพรหมจรรย์ การบำเพ็ญจิตภาวนา การเจริญพรหมวิหารธรรม

๘.การบรรลุธรรมชั้นสูงสุดคือ อรหันต์ เกิดจากเหตุปัจจัย คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนละกิเลส ตัณหา อุปาทาน ทิฏฐิ กรรม อวิชชาได้

จากหนังสือแก่นธรรม ของฐาปนา บุญหล้า ครูพิสูจน์ นำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)