ที่อยู่ของสัตวโลก

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำว่าสัตวโลก คือผู้ที่ยังข้องเกี่ยว เที่ยวท่อง อยู่ในวัฏสงสาร

(การเวียนว่ายตายเกิด)

เพราะมี อวิชชา ตัณหา มานะและมิจฉาทิฐิ

ทำให้ต้องเกิดอยู่ในภพทั้ง ๓ คือ

๑.กามภพ เป็นภูมิที่อยู่ของ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน(เรียกว่าอบายภูมิ) มนุษย์และเทวดา ๖ ชั้นฟ้า เป็นภพที่เสวยกามคุณอารมณ์ ๕ ด้วยประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นส่วนใหญ่(เพราะมีมนุษย์บางคนก็ได้ฌาน)

๒.รูปภพเป็นภูมิที่อยู่ของพรหม ๑๖ ชั้น เป็นสัตวโลกผู้สำเร็จรูปฌาน ขั้นต่างๆ ตั้งแต่ฌานที่ ๑ (ปฐมฌาน) ถึง ฌานที่ ๕(ปัญจมฌาน)

๓.อรูปภพ เป็นภูมิที่อยู่ของอรูปพรหม คือพรหมผู้ไม่มีรูป (เพราะเบื่อหน่ายในรูปจึงบำเพ็ญเพียรเพื่อไม่ให้มีรูป) เป็นผู้สำเร็จอรูปฌาน มี ๔ ชั้น อาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะ คืออุทกดาบส และอาฬารดาบส สำเร็จฌานเหล่านี้ ตายแล้วก็มาเกิดอยู่ที่ภพนี้ พระพุทธเจ้าจึงไม่ทันได้สอนในโลกมนุษย์

(ครูพิสูจน์นำเสนอจากการบูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เรียนรู้มาโดยใช้หนังสือแก่นธรรม ของฐาปนา บุญหล้า เป็นแนวทาง ขออนุโมทนา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)