การพัฒนาทักษะทางปัญญาของคนไทย

เด็ก เยาวชน และคนไทยวัยทำงาน ควรได้รับการพัฒนา "ทักษะท่างปัญญา (Intellectual Skills)"

เด็ก เยาวชน และคนไทยวัยทำงาน ควรได้รับการพัฒนา "ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills)" ทั้ง "ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill)" ซึ่งเป็นการทำงานของ "สมองซีกซ้าย (Left Brain)" และ "ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill)" ซึ่งเป็นการทำงานของ "สมองซีกขวา (Right Brain)" เพราะเป็นทักษะที่มีคุณค่าทั้งต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการพัฒนาประเทศ...วันเสาร์-อาทิตย์วันครอบครัว ยายไอดินมีกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ มาให้ครอบครัวที่มีบุตรหลานกำลังเรียนในระดับอนุบาล/ประถมศึกษา ลองให้บุตรหลานคิดบทสนทนาของแมวน้อยหมายเลข ๑ และแมวน้อยหมายเลข ๒ จำนวน ๓ บทสนทนา แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HOWTOLEARN : ประสบการณ์และทัศนะทางการศึกษาความเห็น (4)

ขอบคุณ อาจารย์ Wasawat Deemarn, คุณมะเดื่อ และกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ

มาเยี่ยมด้วยความคิดถึง ขอบคุณภาพและแนวคิดดีๆเช่นนี้ค่ะ...