ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลย์ ระหว่างชีวิต กับการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสุขภาพ และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

คำชี้แจง

แบบสอบถามความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสุขภาพ และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพซึ่งมีผลต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการแก่ผู้ป่วยและ ผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพรวมถึงอาจมีผลต่อการลาออก โอนย้ายจากงาน

โดยผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้จะเป็น กลุ่มผู้ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ป่วยและประชาชน

ได้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากร สุขภาพอื่นๆ ทั้งที่เป็นข้าราชการพนักงานของรัฐ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในระบบบริการ


แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น3ตอนได้แก่

ตอนที่1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่2

ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและ การทำงานของบุคลากรสุขภาพ

ตอนที่3

ความคิดลาออกโอนย้ายจากงาน ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงโดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวมซึ่งจะไม่มีผละกระทบใดๆต่อท่านแต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง กระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรของระบบบริการสุขภาพเพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และการสร้าง ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร


ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.เพศ

o ชาย o หญิง อายุ..........ปี

2.สถานที่ปฏิบัติงาน

o โรงพยาบาลชุมชน

oโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์

oโรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย

oโรงพยาบาลสังกัดกรมการควบคุมโรค

oโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

oสถานีอนามัยo ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)

oโรงพยาบาลศูนย์

o โรงพยาบาลทั่วไป

3.สายงาน

oแพทย์

oพยาบาลเทคนิคoเจ้าหน้าที่พยาบาล

oพยาบาลวิชาชีพ

oเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

oทันตแพทย์

oเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

oเภสัชกร

oนักจิตวิทยาคลินิก

oนักจิตวิทยา

oเจ้าพนักงานสาธารณสุข

oนักวิชาการสาธารณสุข

oเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

oนักรังสีการแพทย์

oนักกายอุปกรณ์

oนักกายภาพบำบัด

oเจ้าพนักงานอาชีวะบำบัด

oนักอาชีวะบำบัด

oเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

oนักกิจกรรมบำบัด

oเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

oนักเทคนิคการแพทย์

oนักการแพทย์แผนไทย

oนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

oช่างกายอุปกรณ์

4.ประเภท

oข้าราชการ

oพนักงานของรัฐoลูกจ้างชั่วคราว

oลูกจ้างประจำ

5.ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

o ผู้บริหาร o ผู้ปฏิบัติ

งานที่ปฏิบัติงาน(ตอบเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล)

oงานบริหารกลุ่มการพยาบาล

oงานผู้ป่วยนอก

oงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

oงานผู้ป่วยหนัก

oงานห้องคลอด

oงานฝากครรภ์

oงานบริการปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย

oงานห้องผ่าตัด

oงานควบคมและป้องกันการติดเชื้อ

oงานผู้ป่วยใน

oงานวิสัญญี

oงานบริการในชุมชน

6.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบัน..................ปี (เศษของปีมากกว่า 6 เดือนคิดเป็น1 ปี


ตอนที่2

ความพึงพอใจในงานชองบุคลากรสุขภาพความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสุขภาพ และการสร้าง ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร คำชี้แจงโปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย üลงช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน มากที่สุดเพียงช่องเดียว ข้อคำถาม ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มากที่สุด 1 2 3 4 ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ1ปีที่ผ่านมา

1.ความพึงพอใจที่มีต่อ นโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

2.ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตรากำลังในการทำงานของหน่วยงาน

3.ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

4.ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ

5.ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

6.ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

7.ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

8.ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคากร

9.ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง

10.ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ

11.ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

12.ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน

13.ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

14.ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

15.ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน

16.ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรของหน่วยงาน

17.ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร

18.ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน การส่งเสริมอาชีวอนามัยสุขภาพและความปลอดภัย

19.ความพึงพอที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน

20.ความพึงพอใจทีมีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงานการได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน

21.ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา

22.ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการทำงานและนอกเหนือจากการทำงานของหน่วยงาน

23.ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลกรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน

24.ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในการทำงานและกิจกรรมของหน่วยงาน

25.ความพึงพอใจที่ทานเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน

26.ความพึงพอใจที่ทานได้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ

27.ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคง ในการทำงานของบุคลากร

28.ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน

29.ความพึงพอใจที่ทานได้ทำงานในหน่วยงานนี้


ตอนที่3ความคิดลาออกโอนย้ายจากงาน คำชี้แจงโปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมายü ลงช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในขณะนี้มากที่สุด

3.1 ขณะนี้ท่านมีความคิดที่จะย้ายจากงานปัจจุบันที่ท่านปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ oไม่เคยมีความคิดนี้เลย oคิดอยู่บ้างเป็นบางเวลา

3.2 ขณะนี้ท่านมีความคิดที่จะลาออกจากอาชีพปัจจุบันที่ท่านปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ oไม่เคยมีความคิดนี้เลย oคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการพยาบาลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับ

ได้รูปแบบสอบถามดีๆ

สบายดีไหมครับ

เขียนเมื่อ 

สบายดีคะอาจารย์ ตามวัยนิดหนึ่ง มีอาการบ้านหมุนบ้าง เป็นระยะ