การประชุมปฏิบัติการเพื่อการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สพป. นครปฐม เขต 1

การประชุมปฏิบัติการเพื่อการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ตอนเช้าวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ผู้เขียนอยู่ที่ห้องไพลิน โรงแรม whale จังหวัดนคปฐม มีกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเพื่อการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สพป. นครปฐม เขต 1 มีคุณครูโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 คน

ครูส่วนใหญ่เป็นครูประถมศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด ผู้เขียนใช้ internet แต่ดูเหมือนระบบ internet จะมีปัญหา ผู้เขียนพยายามอย่างมากทีเดียวแต่ยังใช้ไม่ได้เลยยืม internet จากมือถือน้องอาย

ท่านรองผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานหลังจากนั้นคุณครูก็ทำ pretest ก่อนการทำกิจกรรมมีทั้งหมด 30 ข้อ หลังจากนั้นท่านศน.กล่าวถึงความเป็นภาษาของการประชุมปฎิบัติการครั้งนี้


555 ครูทำ selfie

ตอนแรกผู้เขียนให้คุณครูฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แต่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Learning) ซึ่งครูจะได้เอากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้คุณครูนับเลขแล้วบอกชื่อประเทศอาเซียนแทนเลข 3 ใครบอกผิดก็ออกมาแนะนำตนเอง แต่การบอกประเทศอาเซียนยังมีคำทักทาย มีชื่อเมืองหลวงด้วย กิจกรรมนี้ยังมีการถามข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่อง - English for Daily Life

กิจกรรมต่อมาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง- English for Retails ผู้เขียนให้เล่มเกมหาคำศัพท์ที่เกียวกับเรื่อง Retail เช่น grocery store, grocer, grocery list, cheese, cookies, eggs, milk,salt, sugar, sweetened milk, cake, coffee, juice, honey, ice cream, jam, meat, noodles, rice, soup, water, yogurt, a dozen, a can, a bag, a bottle, a pack, a kilo, a packet, a jar,

ถ้าจะไปหาคนเดียวงาสยเกินไปเลยให้ยกเพื่อนๆไปหาคำศัพท์ได้ผลเกิดการแข่งขันดีมาก คุณครูตั้งใจมาก ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่จะใช้ในเรื่อง Retails ด้วย

ผู้เขียนให้คุณครูร้องเพลงและทำท่าเรื่องของ retails ด้วยเป้นที่สนุกสนาน แต่ให้คนที่หาคู่ไม่ได้ออกมานำเกมแทนผู้เขียน

ต่อมาเป็นเรื่อง - English for Nurses and Medical Professionals ผู้เขียนสอนคำศัพท์โดยให้ครูออกมาแสดงท่าทางของโรคและคำศัพท์ต่างๆแทนการสอนคำศัพท์ ได้แก่คำว่า pharmacy, pharmacist, patient, medicine. Anti-histamine, painkillers, allergy, headache, stomachache, fever, sore throat, cough, toothache, cold แล้วให้สนทนาเกี่ยวกับการถามเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

A:Can I help?

B:Yes, please.

A:What’s the matter?

B: I have …อาการเจ็บป่วย….

A:What do you want to buy?

B: I want to buy …ชื่อยา….

B: How often should I take …ชื่อยา…?

A: You take …ครั้ง/ชั่วโมง….

ต่อมาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง - English for Hotels

ให้คุณครูแข่งกันอ่านคำศัพท์ที่ใช้ในโรงแรม เช่น reservation, receptionist, room service, booking, deposit, name, surname, safe deposit box, special offer, guest, view, sea view, balcony, internet, air conditioning, swimming pool, cable TV., wifi, Minimum Stay, Cancel Policy

ทีมที่ไปถึงฝ่ายตรงข้ามก่อนจะชนะ แต่เมื่อมาพบกันให้เลือกว่า Yes หรือ No ถ้าหันหน้ามาพบกันทีม Yes ก็จะชนะ

มีการสนทนา แบบนี้

A: How much is single room?

B: It is 1,000 baht.

A: Could you tell me your name, please?

B: I am Wanna.

A: How do you spell your name/surname, please?

B: W-a-n-n-a K-h-e-m-d-a-m-r-o-n-g)

A: Would you like double room or twin room? คำตอบ

B: I like double room.

ตอนก่อนจะพักเที่ยงเป็นเรื่อง English for Tourism ผู้เขียนให้ครูออกแบบ Festival ของจังหวัดนครปฐม

คุณครูออกมานำเสนอ Festival เป็นภาษาอังกฤษ

ลองฟังการนำเสนอของครูนะครับ


When is it celebrated?

It is in…ชื่อเดือน....

Where is it celebrated?

It is in…ชื่อจังหวัด....

What activities do people do at the festival?

They…กิจกรรม…..

กิจกรรมสุดท้ายของวันเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษเรื่องEnglish for Office แต่เป็น At the police station ให้ครูใบ้คำศัพท์จาก power point คำศัพท์ดังนี้ policeman, police station, passport, wallet, purse, necklace,money, credit card, mobile phone, notification, ID card, police report receipt, Ministry of Foreign Affairs

ครูใช้บทสนทนานี้ฝึกการสนทนา

Policeman : Hello, Can I help you?

Mr. John : Yes, please. I want to report that I’ve lost my wallet.

Policeman : Where did it get lost?

Mr. John : At the market.

Policeman : What things are there in the wallet?

Mr. John : There are money, credit card, ID card and gold necklace.

Policeman : You need a police report receipt then you go to the

Ministry of Foreign Affairs.

Mr. John : Sure. How much is the police report receipt?

Policeman : It’s twenty baht but for you, it’s free.

Because you don’t have money.

Mr. John : Thank you so much.

Policeman : You’re welcome.

Mr. John : Bye.

Policeman : Bye-Bye.

ภาษาอังกฤษเรื่อง

- English for Construction Workers และ


มีคำศัพท์เช่น

carpenter, nail, knife, file, saw, ladder, cutter, electric drill, crowbar, hammer, scissors, screw driver, tape measure, mallet, levels, plumb bob, marring gauge, nail set, chisels, drill bit,

dry wall joint tape, screws, electric drill, sanding block.

บทสนทนาคือ


Mrs. Anna : Hello. Is this a repair shop?

Carpenter : Yes, it is. Can Ihelpyou?

Mrs. Anna : Yes, please. Is there a carpenter here?

Carpenter : I'm a carpenter. What can I do for you?

Mrs. Anna : I have a problem with my window. It is broken.

Carpenter : Where's your house?

Mrs. Anna : About 10 kilometers near the bank.

Carpenter : Just a minute, I'll get my tools.

Mrs. Anna : What's wrong? Is it a big job?

Carpenter : You need a new window.

Mrs. Anna : Is this going to cost me a lot?

Carpenter : It will cost you 1,500 baht only.

Mrs. Anna : Can I pay you by cheque?

Carpenter : I think that'll be all right.

Mrs. Anna : Thank you so much.

Carpenter : You’re welcome.

Mrs. Anna : Bye.

Carpenter : Bye-Bye.

-English for Mechanics

back seat, battery, brake, brake lights, bumper, carburetor, choke, clutch, dashboard, door, gear, horn, jack, seat belt, tire, wheel, window, wing mirror, engine

บทสนทนาเช่น


คำถาม - What problem do you have with your tyre?

คำตอบ I have a low tyre pressure.

คำถาม - Do you know where I can get my tire repaired

คำตอบ Yes, I do. At the Bangkok auto repair shop.

คำถาม - How much is it?

คำตอบ It is 2,300 baht.

ต่อมาเรื่อง

- English for Public Transportation

คำศัพท์เช่น airline, airport, flight, plane, aisle, pilot, air hostess, carousel,

airline counter, seat belt, turbulence, gate, boarding pass, departure, check-in desk, timetable, delayed, runway, overweight

บทสนทนา

Agent : Good day! May I ask where you are flying today?

Client : I am flying to Chiang Mai.

Agent : Show me your passport please.

Client : Here it is.

Agent : Thank you. Do you have luggage to check in?

Client : Yes. I have one suitcase and I have a handbag

to carry on.

Agent : Here is your boarding pass. Have a good trip.

Client : Thank you!

ครูใบ้คำจากท่าทางของเพื่อนที่เกียวกับอาชีพ

นอกจากนี้ยังออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับอาชีพของEnglish for Public Transportation ด้วย ภาพบนทายถูกไหมว่า ครูทำท่าอะไร

สุดท้ายเรื่อง English for Cashiers


Dairy products : milk, low-fat milk, chocolate milk, butter, orange juice,

cheese, margarine, yogurt, eggs,

Canned Goods : soup, tuna fish, (canned)vegetables, (canned)fruit

Packaged Goods : cereal, cookies, crackers, spaghetti, noodles, macaroni

Juice : apple juice, pineapple juice, grapefruit juice, tomato juice

fruit punch, grape juice, cranberry juice, juice packs

powdered drink mix

Beverages : soda, diet soda, bottled water

บทสนทนาเช่น

Shopkeeper : Can I help you? What do you want?

Customer : I want some eggs.

Shopkeeper : How many do you want?

Customer : I want six eggs.

Customer : How much?

Cashier : It’s eighteen baht.

Customer : Here’s the money.

Cashier : Here’s your change.

ตอนท้ายให้ครูออกแบบแผนการสอนที่เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นแล้วออกมาสอน ได้แผนที่ใช้ในแต่ละที่ของนครปฐมได้ดีมาก

ครูออกแบบแผนการสอน

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่นเกม ก่อนสอนอาชีพขายผลไม้

ครูสาธิตการสอนอาชีพขายผลไม้

ครูสาธิตการสอนอาชีพ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

น้องปัณ มาเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูด้วย 555 ตัวเล็กแต่อ่านภาษาอังกฤษได้เกือบทุกคำเลย

น้องปัณพูดภาษาอังกฤษ


ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (2)

ในบันทึกมีคำว่า "พยายาม"อยู่หลายที่...สะท้อนความตั้งใจจริงของผู้สอนและผู้เรียนนะคะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

มีเวลามาเขียนแล้ว

จริงด้วยมีหลายพยายามมากๆ 555