โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (๓)

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา เป็นกระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชน เพื่อพัฒนาตนเองและกลุ่มใหม่ ให้มีทักษะชีวิต เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตสำนึกพลเมือง รักและปกป้องบ้านเกิด โดยมีวิสัยทัศน์ "ปลุกหัวใจไปให้ถึง"

กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชน ได้พัฒนาโครงการของเยาวชน ด้วยวิธีกลั่นกรองหลายมิติ โดยการพิจารณาเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มข้อเสนอของเยาวชน จากการพิจารณาและให้ข้อเสนอจากคณะที่ปรึกษาโครงการ มีการลงไปพบและพูดคุยรายละเอียด สัมผัสความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชน ในขณะเดียวกัน จัดให้มีเวทีพัฒนาโครงการ โดยให้กลุ่มเยาวชนนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อคณะที่ปรึกษาและพัฒนาในสาขาต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน

กระบวนการ Coaching (พี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา) ด้วยทัศนคติของ "ปลุกหัวใจไปให้ถึง" ด้วยการพูดคุยทบทวนเป้าหมายงานของน้องและของเรา มีการปลูกฝังเรื่องทักษะชีวิต ๕ด้าน ที่ควรใส่ใจเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ รู้เขารู้เรา และวิธีการจัดการทางอารมณ์ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการปลูกฝังจิตใจเพื่อส่วนรวม มีการบันทึกพัฒนาการของสมาชิกกลุ่มและภาพรวมการทำงานกลุ่ม เห็นคุณค่างานที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เชื่อมโยงกับเรื่องส่วนรวม จิตสำนึกพลเมืองและการยกระดับสู่โนบาย ในขณะเดียวกัน มีการบันทึกภาพกิจกรรม ร่วมสื่อสารทางโซเชียลเนตเวิร์ก สื่อนิทรรศน์ ฯลฯ สำหรับพลังความเป็นโคช ได้แก่ พลังถ้อยคำ การฟังเชิงลึก ไม่ยัดเยียดความคิด เป็นต้น

กระบวนการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองจากชุมชนพลเมืองที่มีอยู่จริง...เช่น กรณีชุมชนริมน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา...ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจและเรียนรู้กับครูชาวบ้าน ได้ซึมซับความเป็นผู้นำร่วม การสร้างความมีส่วนร่วม การเคารพกฏกติกา วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน รวมไปถึงการเผชิญหน้ากับปัญหาและร่วมกันแก้ไขอย่างมีผลเชิงสัมฤทธิ์ สามารถเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าความเป็นพลเมืองที่จะไปใช้ในโครงการ ในชีวิตตนเองและชุมชน

กระบวนการสรุปบทเรียน/สื่อสารสาธารณะ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารกับสถานศึกษา/ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เวทีเรียนรู้สัญจรเทศกาลการเรียนรู้ เวทีรณรงค์กับชุมชน และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน

การดำเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย

- จ.นครศรีธรรมราช : 1.โครงการเติมสีแต้มใจน้อง(อ.สิชล) 2.โครงการคืนความสุขให้ชุมชนช้างกลาง (อ.ช้างกลาง) 3.โครงการมหัศจรรย์โลกยิ้ม (อ.เมือง)

- จ.สงขลา : 1.โครงการเที่ยวทั่วท่อง คนคลองแดน โครงการ Media Save Klongdan 2.โครงการล่องนาวาภูมิปัญญาคลองแดน (อ.ระโนด) 3. โครงการเฝ้าระวังหาดสมิหลา-กรณีศึกษาเรืออรพิน (อ.เมือง) 4.โครงการครูเพื่อศิษย์ (อ.สะเดา) 5. โครงการขยะเป็นทอง (อ.นาทวี)

- จ.พัทลุง : โครงการหนังตะลุงพันธุ์ใหม่สานใจเยาวชน (อ.เมือง)


ผลการประเมินตามผลลัพธ์ความสำเร็จหลักของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

KRA (Key Result Area) ที่มีผลการประเมินในเกณท์ดี ได้แก่

- KRA 1. การจัดกระบวนการพัฒนาเยาวชน ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เห็นโอกาสในการพัฒนาเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาที่ปรึกษาโครงการเยาวชนและการสื่อสารสาธารณะ

- KRA 2. ได้ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งบทบาทเจ้าหน้าที่ชัดเจน

- KRA 3. เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการเป็น coach และเห็นความจำเป็นในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

- KRA 4. เกิดเครือข่ายผู้ใหญ่ที่มาสนับสนุนโครงการที่มีความหลากหลายในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนในจังหวัดมากยิ่งขึ้น

- KRA 5 เยาวชนเกิดทักษะตามเป้าหมาย มีความใส่ใจในสังคมมากยิ่งขึ้น มีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา

- KRA 6 เกิดเครือข่ายพลเมืองเยาวชนที่รวมตัวกันพัฒนาเมืองสงขลาในประเด็นต่างๆ

แนวทางดำเนินการในปีที่ ๒ (วิธีคิดและการขับเคลื่อน)

๑.รับสมัครเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน ๑๕ กลุ่ม และเปิดโครงการให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานประสานงานเกิดความคล่องตัวขึ้น

๒.ปรับปรุงการพัฒนากระบวนการทำงานของโครงการเยาวชน โดยเพิ่มกระบวนการและเวลาให้เยาวชนกับนักพัฒนาวิชากการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องได้พบ พูดคุย และให้ข้อเสนอแนะมากยิ่งขึ้น

๓.เคลื่อนตัวเข้าหาระดับผู้บริหารคณะในมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรม หรือวิชาที่นักศึกษาเรียนรู้ หรือนำเรื่องที่เรียนรู้ออกมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้

โปรดอ่านตอนต่อไปที่บันทึกนี้ โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (๔)..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/592803

โปรดอ่านเพิ่มเติมได้ที่บันทึกนี้

“เยาวชนสงขลา” ร่วมคลี่คลายปัญหาชุมชน..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/592423

..........................................................................................................................................

ภาพและเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่อย่างรู้เท่าทันความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ทีมสงขลาแลทีมอื่นๆ

จำได้ว่ามีทีมของสงขลาที่เข้มแข็งมานานแล้ว

ตั้งแต่ตอนมีกลุ่มสงขลาฟอรัม

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับที่บันทึกให้อ่าน

สวัสดีค่ะ

โครงการครอบคลุมกว้าง 3 จังหวัดเลยดีจังนะคะ

ชื่นชมมากค่ะ ขอเป็น 1 กำลังใจกับโครงการดีๆและน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยนะคะขอบคุณคุณพี่ใหญ่มากนะคะ ไปเยื่ยมทักทายให้กำลังใจดาเสมอ


เขียนเมื่อ 

เห็นพลังการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้อย่างน่าชื่นชม ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

ชื่นชมค่ะพี่

 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • แผ่นดิน
 • คนใต้โดยภรรยา
 • มนัสดา
 • GD
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การดำเนินโครงการนี้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ยินดีมากค่ะที่มาสนับสนุนทีมงานนี้ ซึ่งยังจะเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาพลเมืองเยาวชนจิตอาสาของพวกเราค่ะ
 • น้องกานดา...ขอบคุณภาพช่อดอกแก้วสวยงาม...ที่บ้านพี่ใหญ่กำลังออกดอกส่งกลิ่มหอมตลบอบอวล และดีใจมากค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้แก่โครงการนี้ที่มีการร่วมมือกันเดินหน้าอย่างมีแผนงานขับเคลื่อนที่เข้มแข็งค่ะ
 • น้องแผ่นดิน..ยินดีมากค่ะที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้
 • น้องมนัสดา...ดีใจมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมอ่านและทักทายกัน
 • ….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/592698?592698