“เยาวชนสงขลา” ร่วมคลี่คลายปัญหาชุมชน

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“เยาวชนสงขลา” ร่วมคลี่คลายปัญหาชุมชน


“เยาวชนสงขลา” พร้อมใจลุกขึ้นมาทำประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองตัวเองโดยมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองอย่างเต็มเปี่ยม เหตุเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีเปิด “โอกาส” และ “พื้นที่” ให้เยาวชนได้ออกมาอาสาทำโครงการเพื่อคลี่คลายปัญหาของชุมชน ภายใต้ โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา โดยสงขลาฟอรั่ม ที่ดำเนินการมาถึงปีที่ 3 โครงงานเยาวชนเข้มข้นสะท้อนผลสำเร็จเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมได้จริง.

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ดำเนินงานโดยสงขลาฟอรั่ม มีระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2558) สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 65 โครงการ สร้างพลังเยาวชนพลเมืองจำนวน 65 กลุ่ม เกิดแกนนำเยาวชน 384 คน กระจายใน 10 อำเภอ สำหรับโครงการในปีที่ 3 อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ

...สิ่งที่สำคัญเน้นงานเชิงเกิดคุณค่า อิมแพ็ค สังคม ชุมชนนั้นอย่างไร ในสองปีที่ผ่านมา เช่นกรณี ชุมชนบ่อนวัว เราจะหาอะไรที่ไปเสริมกับเช่นจิตวิทยากับเด็ก เราอาจจะมองเป็นเคสๆ ไป แต่ว่ามองจากผลงานในเชิงหนุนเราจะลึกขึ้น ตลอดสามปีที่ผ่านมาหากเจาะลงไปดูประเด็นปัญหาที่เยาวชนแต่ละกลุ่มเลือกมาเป็นโจทย์โครงการ จะพบว่าล้วนเป็นปัญหาหลักๆ ของจังหวัดสงขลา และสังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ทั้งสิ้น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หลายกลุ่ม เลือกโจทย์ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ การกัดเซาะ และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ชายหาด ปัญหาขยะ คูคลองเน่าเสีย ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หลายกลุ่มหาวิธีคลี่คลายปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย เป็นต้น ด้านสุขภาวะหลายกลุ่มเลือกโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจ คือ ด้วยความตั้งใจ และความพยายาม โครงการเล็กๆ ของเยาวชนหลายกลุ่มเกิดผลสำเร็จมากกว่าความคาดหมาย มีการขยายผลสู่การจัดการปัญหาในระดับที่กว้างขึ้น อาทิ โครงการหาดเพื่อชีวิต โดยกลุ่ม Beach For Lifeทำโครงการศึกษาและเรียนรู้สภาพปัญหาการกัดเซาะหาดทรายและรักษาระบบนิเวศน์หาดทรายโดยนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธรรมนูญหาดระหว่าง เครือข่ายเยาวชนกับเทศบาลนครสงขลา และประกาศใช้ธรรมนูญฯ ท่ามกลางเยาวชน 9สถาบันและประชาชนเป็นพยาน

โครงการครูดิลิเวอรี่ โดยกลุ่มนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณทำให้โรงเรียนพังเภา โรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าเกณฑ์ถูกยุบ กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนขนาดเล็ก และได้รับการ “ต่อยอด” สู่การจัดการหลักสูตร “ฝึกหัดครู” นอกห้องเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โครงการ Smile by CD. โดยกลุ่ม CD.Share ม.ราชภัฎสงขลาสร้างพื้นที่ในชุมชนบ่อนเก่าที่เด็กๆเสี่ยงต่อภัยยาเสพติดโดยใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวตและปลูกฝังจิตสำนึกดีให้กับเด็กเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้เด็กๆ ห่างไกลยาเสพติดทำให้เกิดการยอมรับของพ่อแม่ผู้ปกครอง โครงการห้องเรียนประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบ่อทรัพย์ โดยกลุ่มจิตใสอาสา โรงเรียนบ่อทรัพย์ ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ในชุมชนบริเวณหลังโรงเรียนบ่อทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนและวัดเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบ่อทรัพย์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและหวนแหนบ้านเกิด การดำเนินงานของกลุ่มทำให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดต่างๆจนเป็นที่ยอมรับรวมทั้งเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามเส้นทางประวัติศาสต์ชุมชนบ่อทรัพย์ เป็นต้น


สิ่งที่สงขลาฟอรั่มพยายามปลูกฝังวิธีคิดให้เยาวชนโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการในระยะเวลา 6 เดือนให้มีทักษะชีวิต 5 ด้าน 1.ด้านการคิด วิเคราะห์วิจารณ์ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจและเชื่อมโยง 2.ด้านตระหนักรู้ในตน ความเห็นใจผู้อื่น ความภูมิใจในตน 3.ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด 4.ด้านการสื่อสารสาธารณะอย่างมีพลัง 5.ด้านการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสำนึกพลเมือง
สงขลาฟอรั่ม และมูลนิธิสยามกัมมาจล ตั้งเป้าหมายว่าเยาวชนจิตอาสาที่เข้ามาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตและบ่มเพาะสำนึกความเป็นพลเมือง เยาวชนแกนนำกว่า 300 คนนี้ จะเติบโตเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ริเริ่มทำงานสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง และสานพลังเป็น “เครือข่ายพลเมืองเยาวชนสงขลา” ที่เข้มแข็งของเมืองต่อไป ให้สมกับ“พลเมืองเยาวชนที่มีทักษะชีวิตในการส่งเสริมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ตามวิสัยทัศน์พลเมืองเยาวชนสงขลาที่เราตั้งเป้าไว้#ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.scbfoundation.com


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (1)

สรุปได้ดีมากค่ะ...พี่ใหญ่เขียนไว้ที่บันทึกนี้ด้วยเช่นกัน โปรดคลิ๊ก :

https://www.gotoknow.org/posts/592698