ฉบับที่ ๐๓๔ ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางไกล ศจย. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2557

TRC E Learning หลักสูตรการศึกษาทางไกล ศจย. วิชาการควบคุมยาสูบ แจ้งประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับประกาศนียบัตร ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.30 เป็นต้นไป และพร้อมกันนี้มีการจัดรับนักศึกษารุ่นใหม่ เข้ารับงานปฐมนิเทศในวันเดียวกัน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทางไกล ศจย. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 34 ท่าน เข้าร่วมพิธีการปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตรในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.45 น. ณ ห้องเมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

หน่วยงาน

จังหวัด

1

จริยาพันธ์

รุจิรัชกุล

สสจ.นครปฐม

นครปฐม

2

รุจินันท์

เหล่าจิรอังกูร

สสจ.นครนายก

นครนายก

3

ฐิติพร

กันวิหค

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

นนทบุรี

4

ประภารัตน์

พรหมเอี้ยง

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

นนทบุรี

5

สุปราณี

พิมพ์ขุมเหล็ก

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

นนทบุรี

6

พนารัตน์

ชื่นนคร

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

นนทบุรี

7

จรัล

โพธิ์แก้ว

สสจ.จันทบุรี

จันทบุรี

8

ศรารักษ์

โกวิทย์

สสจ.ขอนแก่น

ขอนแก่น

9

อรวรรณ

ชาครียสกุล

โรงพยาบาลราชบุรี

ราชบุรี

10

วีระโชติ

รัตนกุล

สำนักสาธารณสุขอำเภอสุคิริน

นราธิวาส

11

มะยูนัน

มามะ

สคล นราธิวาส

นราธิวาส

12

สุธิดา

แสนวงษ์

สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7

อุบลราชธานี

13

วรรณี

อัมระนันท์

คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลอุทัยธานี

อุทัยธานี

14

ประเสริฐ

พฤกษามาลา

โรงพยาบาลปักธงชัย

นครราชสีมา

15

สุมลรัตน์

ชูสกุล

โรงพยาบาลห้วยยอด

ตรัง

16

สุกฤษ

ชัยพงษ์

สสจ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

17

ศิริพร

พูลทรัพย์

สสจ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

18

กชมล

อดิเทพสถิต

สสจ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

19

ดรุณี

คุณวัฒนา

โรงพยาบาลปักธงชัย

นครราชสีมา

20

สุภารัตน์

พฤกษามาลา

โรงพยาบาลปักธงชัย

นครราชสีมา

21

สุชิน

มั่นสัตย์

สถานีตำรวจภูธรเมืองจ.อุทัยธานี

อุทัยธานี

22

งามตา

อักษรไพร

โรงพยาบาลสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

23

พิมพ์ลภัส

บัวครื้น

รพ.บัวทอง/สสจ.นนทบุรี

นนทบุรี

24

อรวรรณ

ทอดสนิท

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.อุทัยธานี

อุทัยธานี

25

พงศธร

อัมระนันท์

กลุ่มงานจิตเวช รพ.อุทัยธานี

อุทัยธานี

26

นุกูล

เพ็งศรี

สถานีตำรวจภูธรเมือง จ.อุทัยธานี

อุทัยธานี

27

อเนก

แก้วมณีวัฒน์

สภ.เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

28

ปวีณา

ปั้นกระจ่าง

ศจย.

กรุงเทพมหานคร

29

พลาเดช

ติวสร้อย

สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี

ราชบุรี

30

ธงชัย

นิลน้ำเพชร

ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง จ.ราชบุรี

ราชบุรี

31

วรชาติ

ชูทาน

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ราชบุรี

32

นพรดา

ฝั้นคำสาย

โรงพยาบาลอุทัยธานี

อุทัยธานี

33

วรากุล

หงษ์เทียบ

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี

ราชบุรี

34

เทียนทิพย์

เศียรเมฆัน

ศจย.

กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเหตุการณ์ ศจย.ความเห็น (0)