โครงการอาเซียนศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์สุวภา จรดล และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และอาจารย์วิชิต เอียดจงดี อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ได้จัดโครงการอาเซียนศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนในท้องถิ่นโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้งบประมาณโครงการบริการทางวิชาการกลุ่มโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558


ซึ่งได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ

นอกจากนี้ ทางคณะวิทยากรยังได้มอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ทางโรงเรียนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย


กิจกรรมในโครงการดังกล่าว มีการแบ่งกลุ่มฐานนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาเซียนศึกษา กลุ่มอาเซียนเวิลด์ และกลุ่มอาเซียนเฮาส์ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมระบายสี ร้องเพลง

และเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก จากฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยนักเรียนต่างได้รับความรู้จากฐานต่างๆ อย่างเต็มที่และสนุกสนานกันทั่วหน้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาเซียนศึกษาความเห็น (0)