​คำกล่าวรายงาน พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่

คำกล่าวรายงาน พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดย นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 กรกาคม 2558 เวลา 11.00 น.

ณ วิสาหกิจชุมชนไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*********************

เรียน ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬารพิทักษ์)

กระผมในนามจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และผู้ร่วมงาน ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอย่างสูง ที่ได้
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในวันนี้

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2558 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ พัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร โดยรวมตัวเกษตรกรรายย่อยและพื้นที่เป็นแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันผลิตสินค้าเกษตรและกำหนดให้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด คัดเลือกผู้จัดการพื้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการเป็นแปลงใหญ่พร้อมทั้งบูรณาการ การทำงานของภาคีและเครือข่ายต่างๆ นั้น ในเขตภาคใต้ตอนบน มีพืชที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมดำเนินการ จำนวน 6 ชนิดพืช รวม 14 แปลงใหญ่ ได้แก่จังหวัดกระบี่ ปาล์มน้ำมัน 2 แปลง/จังหวัดชุมพร ทุเรียน 3 แปลง มังคุด 1 แปลง / จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าว 1 แปลง ทุเรียน 1 แปลง มังคุด 1 แปลง / จังหวัดพังงา มังคุด 1 แปลง ปาล์มน้ำมัน 1 แปลง /จังหวัดภูเก็ต สับปะรด 1 แปลง / จังหวัดระนอง มังคุด 1 แปลง /และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เงาะ 1 แปลง

สำหรับเงาะนั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเงาะโรงเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จึงได้คัดเลือกอำเภอบ้านนาสาร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเงาะโรงเรียนนาสาร เป็นจุดดำเนินการส่งเสริมการผลิตเงาะโรงเรียนแบบแปลงใหญ่ มีเกษตรกรร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย พื้นที่การผลิต 1,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และพัฒนาการตลาด ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดจัดการเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ผู้เข้าร่วมงาน มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและร่วมมือกันพัฒนาอาชีพ โดยมีกิจกรรม การเสวนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะและการเชื่อมโยงตลาด การเจรจาธุรกิจระหว่างตัวแทนกลุ่มเกษตรกรกับภาคเอกชน การแสดงผลผลิตผลไม้แปลงใหญ่ของจังหวัดภาคใต้ตอนบน และการแสดงนิทรรศการการผลิตเงาะโรงเรียนแบบแปลงใหญ่ของหน่วยงานภาคีมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เกษตรกรจากอำเภอบ้านนาสารและอำเภอใกล้เคียง เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 7 จังหวัด เกษตรอำเภอและหน่วยงานภาคีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับเขตและผู้เกี่ยวข้องจากภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น 300 คน

ในการจัดงานวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี จาก คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เทศบาลตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำนวยความสะดวกในพื้นที่ หน่วยงานภาคีได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 สุราษฎร์ธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการ และสื่อมวลชนจากหลายสำนัก ร่วมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์จึงขอขอบคุณทุกๆ ฝ่าย มา ณ โอกาสนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และพบปะกับเกษตรกรและผู้ร่วมงานต่อไปขอเรียนเชิญครับ....

<code>************
</code>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)