​คำกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่


คำกล่าวเปิด พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น.

ณ วิสาหกิจชุมชนไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*********************

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเขตภาคใต้ตอนบน ในวันนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายพัฒนาและขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการด้านอุปทานสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและความต้องการสินค้าเกษตร โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านเศรษฐกิจทั้งยัง มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดการประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงของต้นทุนการผลิต และเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันการผลิตภาคเกษตรของประเทศ
จากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตในลักษณะเดียวกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการเพื่อรองรับการส่งเสริมการเกษตรในลักษณะแปลงใหญ่โดยได้นำวิธีการทำงานรูปแบบ MRCFsystem ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม และใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (Area-Based)มองเป้าหมาย พื้นที่-คน-สินค้า เข้าด้วยกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถดำเนินการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ดำเนินการในลักษณะแปลงขนาดใหญ่

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่ (Area-based) เป็นหลักในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)เป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการกับสินค้าเกษตรประกอบด้วย สินค้าพืช ปศุสัตว์และประมงเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ ดำเนินการใน 77 จังหวัดพื้นที่นำร่อง 219จุดในพืช 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด เงาะ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และผัก

ในวันนี้ เห็นความพร้อมเพรียงกันของทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการด้วยดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวังให้หน่วยงานภาคีทั้งหลาย เป็นแกนหลักในการสนับสนุนให้เกษตรอำเภอที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีกระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงขนาดใหญ่ โดยเกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มในการผลิตและการตลาด มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่และขอให้เกษตรกร
ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเงาะโรงเรียนแบบแปลงใหญ่และผู้ร่วมงานทุกท่าน ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและของชาติต่อไป

ขณะนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของเขตภาคใต้ตอนบน ณ บัดนี้

หมายเลขบันทึก: 592674เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2015 15:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กรกฎาคม 2015 15:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี