การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) และการเขียนความเรียงขั้นสูงของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ความเรียงขั้นสูง หรือ การเขียนอันเนื่องมาจากการค้นคว้าอิสระ (IS)


เฉลิมลาภ ทองอาจ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตามความเห็นของผม ที่โรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานมัธยมศึกษา สพฐ. เรียกรายงานที่นักเรียนเขียนขึ้นประกอบหลักสูตรมาตรฐานสากลว่า การค้นคว้าอิสระ (IS) หรือเดิมเคยเรียกกันว่า ความเรียงขั้นสูงนั้น แท้ที่จริงแล้วควรใช้ว่า “เรียงความขยาย” (extended essay) จึงจะตกกับรูปศัพท์ที่มาประกอบกันมากกว่า

ปัญหาประการหนึ่งของการสร้างคำศัพท์ใหม่ คือการนำคำไทยที่มีอยู่มาใช้แทนคำภาษาต่างประเทศ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้เมื่อคิดคำไทยขึ้นมาใช้แทนแล้ว อาจฟังแปลกหู และอาจทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจ ว่า สิ่งนั้นคืออะไร

ตัวอย่างเช่น คำที่จะยกตัวอย่างในที่นี้ คือคำว่า “เรียงความขยาย” ซึ่งผู้เขียนแปลมาจากศัพท์ว่า “extended essay” (extended แปลว่า ขยาย เพิ่มเติม และ essay คือ เรียงความ)

เรียงความขยาย คือ งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก ในประเด็นหรือเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ มีลักษณะเป็นการค้นคว้าวิจัยเพื่อตอบคำถามที่ผู้เขียนกำหนดขึ้น แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นข้อเขียน เพื่อนำเสนอผลการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน และมีเนื้อหาประมาณ ๔,๐๐๐ คำ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรียงความขยาย คือ งานเขียนวิจัย (research paper) ที่ผู้เขียนต้องกำหนดคำถามของการวิจัยขึ้นก่อน และเขียนอธิบายคำตอบคำถามนั้น โดยหาข้อมูลมาสนับสนุนคำตอบที่ชัดเจน

ขั้นตอนของการเขียนเรียงความขยาย เริ่มจากการที่ผู้เขียน วางแผนการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง แล้วตั้งคำถามที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะเรียกว่าปัญหาการวิจัย (research question)

จากนั้นจึงค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาตอบปัญหาการวิจัยที่ตั้งขึ้น เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ แล้วเขียนเรียบเรียงประเด็นอย่างเป็นลำดับอย่างชัดเจน โดยแสดงให้เห็นการใช้คำศัพท์ หรือถ้อยคำเฉพาะใน

สาขาวิชานั้น ๆ

รูปแบบการเขียนและการนำเสนอข้อมูลตลอดทั้งเล่มเรียงความ จะต้องนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะกับสาขาวิชา และมีลักษณะเป็นงานเขียนเชิงวิชาการ


_________________________________________________________________

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทยความเห็น (0)