เจ้าพ่อคุก (3)

ผลการดำเนินงานของเจ้าพ่อคุกเอกชน CCA (เจ้าพ่อคุกเอกชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ USA และระดับนานาชาติ) มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานคุกเอกชนใน ปี 2011 เป็นเงิน จำนวน 162,510,000 ดอลล่า (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านดอลล่า) โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการล็อบบี้กฎหมายคุกเอกชนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ และ ค่าใช้จ่ายในการช่วยสนับสนุนรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ซึ่งมีจำนวนหลายสิบล้านดอลล่า (ปี 2002-2012) การทำสัญญากับคุกของรัฐที่ส่วนหนึ่งมีการรับประกันอัตราการเข้าพักขั้นต่ำสูงสุดถึงร้อยละ 90 โดยมีระยะเวลาตามสัญญานานนับสิบปี การนำ CCA เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน รวมตลอดถึงข้อมูลการประท้วงขับไล่เจ้าพ่อคุกเอกชน CCA ..............................................


เจ้าพ่อคุก (3)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.


ผลการดำเนินงาน

เพื่อให้เห็นภาพการดำเนินงานของเจ้าพ่อคุก CCA ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอนำผลการดำเนินงาน ของ GEO หรือกลุ่มบริษัท จีอีโอ จำกัด (The GEO Group, Inc) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ (การออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาทุน การรักษาความปลอดภัย และ การฝึกอบรม) ในคุกและศูนย์กักกันของรัฐบาลกลาง และ รัฐบาลมลรัฐ มาเปรียบเทียบ โดยที่ GEO มีแนวคิดทฤษฎีที่รองรับ วัตถุประสงค์ และ แนวทางการดำเนินงาน เช่นเดียวกับ CCA แต่ GEO มีผลการดำเนินงานน้อยกว่า CCA


คุก USA ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เป็นของ CCA และ กลุ่ม GEOพนักงานคุกเอกชน CCAพนักงานคุกเอกชน GEO


ปรากฏผลการดำเนินงานของ CCA และ GEO ตามรายงานเปรียบเทียบข้อมูลการให้ความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วน (partnership) ในการบริหารจัดการและ/หรือเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ จำนวนคุกและศูนย์กักกัน จำนวนเจ้าพนักงาน จำนวนเตียง และ กำไรสุทธิ รวมตลอดถึงข้อมูลการนำธุรกิจของทั้งสองบริษัทที่ได้เปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและตัวอย่างภาพแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ CCA และ GEO สองบริษัทยักษ์ใหญ่ใน USA ดังนี้


ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานคุก CCA และ GEO สองบริษัทยักษ์ใหญ่ใน USA

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานคุก CCA และ GEO สองบริษัทยักษ์ใหญ่ใน USA

บริษัทเอกชน

จำนวนคุกและศูนย์กักกัน ที่บริหารจัดการและ/หรือเป็นเจ้าของ

จำนวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มืออาชีพ

จำนวนเตียง

กำไรสุทธิ

หมายเหตุ

บริษัทราชทัณฑ์อเมริกา จำกัดหรือ ( CCA )

60 แห่ง ใน USA

17,000ใน USA

90,000 (มีเตียงจริง92,500)

กำไรสุทธิ 162,510,000ดอลล่า (ปี2011)กลุ่มบริษัท จี อี โอ จำกัด(The GEO Group, Inc.)หรือ(GEO )หรือเดิม (ex-Wackenhut)

59 แห่ง ใน USA

18,000 (ทั่วโลก)

65,563 ใน USA

กำไรสุทธิ 58,900,000 ดอลล่า (ปี 2008)จากตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ (คุกเอกชน) โดยสองบริษัทยักษ์ใหญ่ใน USA (CCA และ GEO) ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจำนวนคุกและศูนย์กักกัน ที่บริหารจัดการและ/หรือเป็นเจ้าของ จำนวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จำนวนเตียง จำนวนกำไรสุทธิของ CCA มากกว่า GEO โดยเฉพาะกำไรสุทธิของ CCA มากกว่า GEO ประมาณ 100 ล้านดอลล่าสิ่งอำนวยความสะดวก GEOตัวอย่างภาพแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ CCA และ GEO ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.huffingtonpost.com/2012/06/07/private-prisons-immigration-federal-law-enforcement_n_1569219.html มีดังนี้แสดงสถิติจำนวนเตียงของ CCA และ GEO ในรอบ 10 ปี (2002-2012)แสดงสถิติค่าใช้จ่ายการรณรงค์การเลือกตั้งในรัฐวอชิงตันของ CCA และ GEO (2002-2012)แสดงสถิติราคาหุ้นของ CCA และ GEO ในรัฐนิวยอร์ค (2002-2012)เจ้าพ่อคุก CCA ก็มีสิทธิโดนประท้วงขับไล่ได้เช่นเดียวกัน


โดยสรุป

การนำเสนอเรื่อง “เจ้าพ่อคุก” หรือ “เจ้าพ่อคุกเอกชน CCA” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกร็ดความรู้เล็กน้อยๆเกี่ยวกับการดำเนินงานคุกเอกชนของ USA และ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเรื่อง “การดำเนินงานคุกลบเอกชน” ได้มีตัวอย่างข้อมูลของเอกชนคู่สัญญา ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีที่รองรับ แนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ของเอกชนคู่สัญญาที่ใหญ่ที่สุดใน USA โดยเฉพาะบริบทแนวทางการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการล็อบบี้กฎหมายคุกเอกชนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ และ ค่าใช้จ่ายในการช่วยสนับสนุนรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ซึ่งมีจำนวนหลายสิบล้านดอลล่า (ปี 2002-2012) การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่วนหนึ่งมีการรับประกันอัตราการเข้าพักขั้นต่ำสูงสุดถึงร้อยละ 90 โดยมีระยะเวลาตามสัญญานานนับสิบปี การนำ CCA เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน รวมตลอดถึงข้อมูลการประท้วงขับไล่เจ้าพ่อคุกเอกชน CCA เป็นต้น

ดังนั้น การกล่าวอ้างถึงบริษัท ราชทัณฑ์อเมริกา จำกัด (Corrections Corporation of America) หรือ (CCA) ของ USA ว่าเป็น “เจ้าพ่อคุก” หรือ “เจ้าพ่อคุกเอกชน CCA” ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการกล่าวอ้างโดยอาศัยหลักเกณฑ์ด้านความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วน (partnership) ในการบริหารจัดการและ/หรือเป็นเจ้าของสัมปทานสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ (การออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาทุน การรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรม) ในคุกและศูนย์กักกันของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ และหลักเกณฑ์ด้านปริมาณของสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกคุกและศูนย์กักกัน จำนวนเตียง จำนวนนักโทษ รวมตลอดถึงรายได้สุทธิที่ได้จากการดำเนินงานในแต่ละปี ซึ่งจากข้อมูลในปี 2011 พบว่ากำไรสุทธิของ CCA เป็นเงิน จำนวน 162,510,000 ดอลล่า (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านดอลล่า) มากกว่า GEO ซึ่งถ้าพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ก็อาจกล่าวได้ว่า CCA คือ เจ้าพ่อคุกเอกชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ USA และระดับนานาชาติอย่างแท้จริง


..................................
หมายเหตุ

- บทความเรื่องเจ้าพ่อคุกได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ คลังความรู้กรมราชทัณฑ์ หรือ เว็บไซต์ ฐานข้อมูลงานวิจัยกรมราชทัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/blogknowledge /attachments...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (0)