รายงานผลการใช้หนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน


ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกม

ด้วยการละเล่นพื้นบ้าน

ชื่อผู้ศึกษา พิเจตส์ ปองสุข

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน ที่มีเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนหนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งหมด 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน จำนวน 5 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนหนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน มีจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาค่าประสิทธิภาพ

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.89/82.78ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนหนังสือประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนไหวออกกำลังกายและการเล่นเกมด้วยการละเล่นพื้นบ้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 591031เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2015 15:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2015 15:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี