JJ15V6_4 3J Jack+JJ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM_LO คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 J ท่าน Jack กัมปนาท อาชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ JJ ไปร่วมมือ แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการนำ มาตรฐานที่สาม หรือ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ KM และ KM Tools

ท่าน คณบดี ผศ.ดร.กฤษฎา หรือ อาจารย์ ดร.Jack

ให้สองสหายเจ้าเก่าไปเป็นคุณอำนวย เล่า แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ ระหว่างวันที่ ๙ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ก่อนจะเริ่มกิจกรรม ถ่ายรูป ตำนานชีวิต มิตรผู้ร่วมกู่สร้างสรรค์ ร่วมกันมาถึง ๑๐ กว่าปี

เรื่องเล่า เร้าพลัง จาก JJ ตั้งแต่ เริ่มใช้ QCC หรือ Quality Control Circle ที่ ท่าน อาจารย์ อัจรินทร์ สารสาท และ อาจารย์ นพพร พยัฆวิเชียร มาจัดให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ สมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิสิฐฏ์ สัณฑพิทักษ์ เป็น คณบดี และ มีการนำไป แลกดปลียนเรียนประสบการณ์ ในการประชุม โรงเรียนแพทย์ภูมภาค สมัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช เป็น คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในตอนนั้น

การฝึกภแดบทเรียน นำมาเล่าสู่กันฟัง ในหมู่คณาจารย์ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ตัวแทน คณะต่่างๆ อย่างน่าเรียนรู้

การฝึกถอดบทเรียน เรียนรู้ ครูสมพร ฅนสอนลิง นำมาสู่การทำแผนพัฒนา การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรุ้ โดย เน้น ด้านการเรียนการสอน และ การวิจัย

สุดท้าย แจก ประกาศนียบัตร เพื่อเตือความทรงจำวันดีดี ในชีวิต

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป้นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับ

ดีใจที่พบน้อง Jack อีกครับ

เขียนเมื่อ 

ร่วมกู่สร้างสรรค์พัฒนาครับ

ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง