กาลามสูตร หลักความเชื่อ ๑๐ ประการ

พระพุทธองค์ทรงให้หลักความเชื่่อ 10 ประการ เป็นหลักในการตัดสินใจ ได้แก่

๑. มา อนุสฺสาเวน อย่าปลงใจเชื่อ โดยฟังตามกันมา
๒. มา ปรมฺปราย อย่าปลงใจเชื่อ โดยเหตุสักว่าตามสืบๆ กันมา
๓. มา อิติ กิราย อย่าปลงใจเชื่อ โดยตื่นข่าว
๔. มา ปิฎกสัมฺปทาเนน อย่าปลงใจเชื่อ โดยอ้างปิฎก
๕. มา ตกฺกเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ โดยนึกเดาเอาเอง
๖. มา นยเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ โดยคาดคะเน
๗. มา อาการปริวิตกฺเกน อย่าปลงใจเชื่อ โดยการตรึกตรองตามอาการ
๘. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนกฺขนฺติยา อย่าปลงใจเชื่อ โดยเห็นว่าถูกตามลัทธิของตน
๙. มา ภพฺพรูปตาย อย่าปลงใจเชื่อ โดยเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อได้
๑๐. มา สมโฌ โน ครุ อย่าปลงใจเชื่อ โดยถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของครูพยาบาลความเห็น (0)