รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 1

(ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 1(ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 1(ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค21101 จำนวน 41คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ใช้เวลาในการศึกษา 8สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24ชั่วโมง

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

1.ชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 1 (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบจำนวนเต็ม ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ89.83/ 87.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 1 (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 1

(ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ในระดับ มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 1 (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ํมความเห็น (0)