จริยธรรมข้าราชการราชทัณฑ์

จริยธรรมข้าราชการราชทัณฑ์ของสมาคมเจ้าพนักงานราชทัณฑ์อเมริกัน เป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ของมลรัฐต่างๆใน USA ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยหลักการที่สำคัญของจริยธรรม ดังกล่าว กำหนดขึ้นภายใต้แนวคิด การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจจริต เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การให้บริการอย่างมืออาชีพ การยึดหลักสิทธิมนุษยชน และ เคารพกฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑ์ทุกมลรัฐใน USA เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และจะต้องยึดหลักจริยธรรม ดังกล่าว เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน......................................


จริยธรรมข้าราชการราชทัณฑ์


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.


จริยธรรมข้าราชการราชทัณฑ์ที่นำเสนอในบทความนี้ คือ จริยธรรมของสมาคมเจ้าพนักงานราชทัณฑ์อเมริกัน หรือสมาคมวิชาชีพราชทัณฑ์ ฉบับที่ 124 สิงหาคม 1994 เป็นมาตรฐานทางด้านจริยธรรมของข้าราชการกรมราชทัณฑ์มลรัฐต่างๆ ใน USA ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ สำหรับใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมโดยทั่วไป โดยจะเป็นการกล่าวถึง แนวคิด และ หลักการสำคัญต่างๆ ตามข้อมูล ที่ปรากฏในเว็บไซต์ http://www.fdle.state. fl.us/ Content/CJST/Menu/Officer-Requirements-Main-Page/CO-Ethical-Standards-of-Conduct.aspx โดยสังเขป ดังนี้


การบังคับใช้จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์


 • แนวคิด
  • การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจจริต
  • การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • ให้บริการอย่างมืออาชีพ
  • ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และ
  • เคารพกฎหมาย


จริยธรรมข้าราชการราชทัณฑ์ของสมาคมเจ้าพนักงานราชทัณฑ์อเมริกัน


 • หลักการสำคัญ
  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความตั้งใจ ห่วงใยสุขภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผลประโยชน์ ส่วนตน
  • สมาชิกจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การเคารพซึ่งกันและกันในอาชีพและ มีการปรับปรุงคุณภาพ ของการบริการ
  • สมาชิกจะต้องรักษาความเป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ
  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง
  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ งดเว้น จากการรับค่าตอบแทน หรือ ของขวัญใด ๆ ในการบริการประชาชน
  • สมาชิกจะต้องเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างบุคคล
  • สมาชิกจะต้องรายงานพฤติกรรมที่เสียหาย หรือ ผิดจริยธรรมและมีหลักฐานเพียงพอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สมาชิกจะต้องละเว้นจากการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ เพศ ความเชื่อ ความพิการ หรืออื่น ๆ
  • สมาชิกจะต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ละเว้น จากการเปิดเผยข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่ เป็นข้อมูล ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง
  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อบังคับของทางราชการทำในการทำสัญญาข้อตกลง หรือ การเลิกจ้าง
  • สมาชิกจะต้องจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและปราศจากการคุกคามหรือการรบกวนในรูปแบบใดๆ
  • สมาชิกจะทำงานอย่างสร้างสรรค์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • สมาชิกจะต้องปฏิบัติงาน ปรับปรุงความร่วมมือ ให้ความเคารพ และให้ความสำคัญกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกหน่วย
  • สมาชิกจะต้องให้เกียรติ เคารพสิทธิของประชาชน ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติต่อประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • สมาชิกจะต้องเคารพและปกป้องสิทธิของประชาชนที่จะได้รับจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • สมาชิกจะต้องละเว้นจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตน
 • โดยสรุป จริยธรรมข้าราชการราชทัณฑ์ของสมาคมเจ้าพนักงานราชทัณฑ์อเมริกัน เป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ของมลรัฐต่างๆ ใน USA ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยหลักการที่สำคัญของจริยธรรม ดังกล่าว กำหนดขึ้นภายใต้แนวคิด การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจจริต เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การให้บริการอย่างมืออาชีพ การยึดหลักสิทธิมนุษยชน และ เคารพกฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑ์ทุกมลรัฐใน USA เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และจะต้องยึดหลักจริยธรรม ดังกล่าว เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (2)

ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์อร วรรณดา