สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. ได้รับเกียรติจาก สหภาพกิจการสิ่งทอฯ มูลนิธิเพื่อนหญิง ไปร่วมเปิดงานสัมมนา ในโครงการโครงการสัมมนา ลด ละ เลิก เหล้า ยุติความรุนแรงสตรีและเด็กในกลุ่มผู้ใชแรงงาน  

มูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับสหภาพกิจการสิ่งทอฯ จัดสัมมนา ลด ละ เลิก อบายมุข และลดความรุนแรงในสตรีและเด็ก คุณยม ได้รับเกียรติ เปิดการสัมมนาและบรรยาย "ยุทธศาสตร์ ลด ละ อบายมุข ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 1 มูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับสหภาพกิจการสิ่งทอฯ จัดสัมมนา ลด ละ เลิก อบายมุข และลดความรุนแรงในสตรีและเด็ก คุณยม ได้รับเกียรติ เปิดการสัมมนาและบรรยาย "ยุทธศาสตร์ ลด ละ อบายมุข ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 แทรกภาพ

 ภาพที่ 2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณยม หลังจากได้ร่วมแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  

 แทรกภาพ

 ภาพที่ 3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดประมาณ 50 ท่าน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณยม ร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข(เหล้า) ลดการใช้ความรุนแรงในสตรีและเด็ก

ขอขอบใจทีมงานที่ให้เกียรติ ต้อนรับเป็นอย่างดี และขอชื่นชมที่ได้จัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับสังคมแรงงาน ขึ้นมา ประเด็นที่ผมพูด เป็นเรื่อง "ยุทธศาสตร์ ลด ละ เลิก เหล้าฯโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แทรกภาพ

  ภาพที่ 4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจัดกลุ่มเตรีมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ในปัญหาการติดสุรา การใช้ความรุนแรงในสตรีและเด็กฯ มูลนิธิเพื่อนหญิงให้การสนับสนุน เป็นอย่างดี

 จัดกลุ่ม

 ภาพที่ 5 การสัมมนา โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นศูนย์กลาง เน้นความสุขในการร่วมกิจกรรม ตามรูปแบบ ทฤษฎี 4L's ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มีประโยชน์อย่างมาก

 โครงการนี้มีสาระเป็นประโยชน์กับครอบครัวแรงงาน การลด ละ เลิกเหล้า โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่ผมได้แชร์ความรู้ให้ ภาพ และประเด็นที่พูดคุยกัน มีอยู่ใน Blog นี้ ผมได้นำมาวางไว้ เพื่อประโยชน์แก่สังคมการเรียนรู้แห่งนี้  

 จัดกลุ่ม

สังคมการเรียรรู้

สังคมการเรียนรู้

 แทรกภาพ

แทรกภาพ

  ภาพที่ 6 7 8 9 และ 10  ผู้เข้าร่วมสัมมนา แบ่งกลุ่มย่อย เริ่มเกิดสังคมการเรียนรู้  แต่ละกลุ่มมีความตั้งใจเป็นอย่างดี มูลนิธิเพื่อนหญิง ทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทาง ส่งเสริมให้แรงงานรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ความดีนี้ต้องมอบให้ มูลนิธิเพื่อนหญิง สหภาพกิจการสิ่งทอฯ

 มะดุลย์

  ภาพที่ 11 ส่วนหนึ่งของคณะทีมงานผู้จัดงานสัมมนา ขอชื่นชมว่า เป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง รักความดี มีจริยธรรม จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยังเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนร่วมงาน ขอให้มีความสุข ความเจริญทั่วกัน ขอบใจมูลนิธิเพื่อนหญิง ที่ให้การสนับสนุน อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในโครงการนี้

ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

ยม    นาคสุข

081-9370144

[email protected]