เผยแพร่.......บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาหนังสือสามมิติ (Pop - up) ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ....เรื่อง การพัฒนาหนังสือสามมิติ (Pop - up) ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ.pdf


ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือสามมิติ (Pop - up) ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะ

ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน นางวิรัญรัตน์ พวงแก้ว

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือสามมิติ (Pop up)ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือสามมิติ(Pop up)ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือสามมิติ(Pop up) ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive random sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่1) แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2)หนังสือสามมิติ (Pop up) ส่งเสริมการอ่านคำตามมาตราตัวสะกด 3) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือสามมิติ(Pop up) ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

() ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และการทดสอบค่าที (t- test) ผลการศึกษาพบว่า

1. หนังสือสามมิติ(Pop up)ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.22/85.16

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้หนังสือสามมิติ(Pop up)ส่งเสริมการอ่าน

และแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือสามมิติ(Pop up)ส่งเสริมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการความเห็น (0)