​ร่วมเรียนรู้ วัตถุประสงค์และการดำเนินการ การจัดทำคู่มือประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆ จะต้องสามารถรับคำขออนุญาตหลายๆ งานบริการภายใต้กระทรวงเดียวกันได้

ร่วมเรียนรู้ พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปด้วยกัน

ทั้งไฟล์เสียงแปลโดย Google ฟังเวลาทำงาน

ไฟล์ Powerpoint สรุปการดำเนินการ การเขียนคู่มือประชาชน

หรือวีดีทัศน์ประกอบภาพและเสียง และอ้างอิงจากตัว พรบ. ที่จะมีผลบังคับ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 2558 นี้

ทำความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและเร่งเขียนคู่มือกันอย่างมีความสุขทั่วกันนะครับ -KM Team Airport Standard

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประชาชนและผู้รับบริการ ได้อะไร ?

1.แก้ปัญหาเรื่อง ระยะเวลา และขั้นตอนในการพิจารณา ไม่ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันจะเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน

2.การจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียว และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชน

3.มี "คู่มือสำหรับประชาชน" ทำให้ประชาชน ทราบถึงวิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่น และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะติดประกาศไว้ให้เห็น เกิดความชัดเจน โปร่งใส ไม่คลุมเครือ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
4.สามารถยื่นคำขอผ่านทาง "สื่ออิเล็กทรอนิกส์" แทนการยื่นคำขอด้วยตนเองได้

5.หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใด ต้องรีบแจ้ง(กำหนดเวลาที่ประชาชนผู้รับบริการต้องดำเนินการ) สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียว เพื่อเป็นการลดความล่าช้าในเรื่องการพิจารณา

6.การพิจารณาคำขอให้เสร็จตามที่ได้ประกาศไว้ ในคู่มือสำหรับประชาชน และต้องแจ้งให้ประชาชนทราบภายใน 7 วัน หากไม่สามารถพิจารณาภายในกำหนด ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ประชาชนทราบ (และหากยังไม่แล้วเสร็จ อีก 7 วันก็ต้องแจ้งอีก คือต้องแจ้งผู้ขอฯทุกๆ 7 วัน)

7. ศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆ จะต้องสามารถรับคำขออนุญาตหลายๆ งานบริการภายใต้กระทรวงเดียวกันได้
8.ประชาชนสามารถยื่นคำขอ เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคำขอแทนหน่วยงานผู้อนุญาตได้

9.หน่วยงานราชการยังต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทุก 5 ปี หาแนวทางในการต่ออายุใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ
10.เมื่อมีการออกใบอนุญาตแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบว่าการดำเนินกิจการเหล่านั้น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


Download พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ได้ที่นี่ http://1drv.ms/1aRY4CQ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอได้ที่ http://1drv.ms/1aRFmve

ท่านสามารถดาวน์โหลดPowerPoint บรรยายสรุป พรบ.ได้ที่ http://1drv.ms/1HkSDLc

ท่านสามารถดาวน์โหลดเสียงบรรยายสรุป พรบ.ได้ที่ http://1drv.ms/1GiI62K

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชน ได้ที่http://1drv.ms/1HUKv32

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)