นาง วิรัญรัตน์ พวงแก้ว

ครู คศ.1
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
Usernamewirunrat_0812
สมาชิกเลขที่130709
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางวิรัญรัตน์   พวงแก้ว(Mrs.Wirunrat      Phuangkaew)

ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู (คศ.1) โรงเรียนบ้านหนองมะค่า  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี

                   ประวัติการศึกษ

ปริญญาตรี   สาขาการประถมศึกษา   คณะครุศาตร์    สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจุบันกำลังศึกษา  หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

                       ประวัติการทำงาน

     วัน/เดือน/ปี                                                 ตำแหน่ง

5  มิถุนายน   2546                      อาจารย์  1   ระดับ  3   โรงเรียนบ้านภูเขาทอง

                                              อำเภอสุคิริน    จังหวัดนราธิวาส

24  ธันวาคม  2547                     ครู  คศ.1  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง  อำเภอสุคิริน                                                                         จังหวัดนราธิวาส  

25 สิงหาคม 2548 - ปัจจุบัน          ครู  คศ.1   โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

                                              อำเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี

                           ผลงานดีเด่น

ปี  2550                  ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และครูรางวัลเกียรติยศ

                             ( Teacher  Award) สาขาการศึกษาปฐมวัย

ปี  2551                  รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภูมิภาค   ครูผู้ฝึกสอน

                            โครงงานอาชีพ  ช่วงชั้นที่ 2  เรื่อง  สานสายใยด้วยเชือกมัดฟาง

                             งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปี  2552                  ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และครูรางวัลเกียรติยศ

                             ( Teacher   Award ) สาขาวิชาภาษาไทย