​ความสามารถ: การทำงานร่วมกันของ ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ

ความสามารถ: การทำงานร่วมกันของ ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ

Ability: Synergy of Attitude, Knowledge and Skills

แวดดิม โคเตลนิคอฟ ผู้เขียน

ทวีศักดิ์ ชูมา ผู้แปล

Attitude

Your attitude defines your character and abilities.

ทัศนคติของคุณกำหนดจากลักษณะเฉพาะและความสามารถ

► The Magic of Your Attitude

Being no worse than others is not inspiring at all. Commit to excellence and be passionate and enthusiastic about achieving excellence. Strive to be the best in your chosen field of endeavor. This is a very challenging, motivating, and empowering vision you can have for yourself. You can succeed at anything for which you have a noble vision and unlimited enthusiasm.

Challenge assumptions and the status quo. "Never forget that only dead fish swim with the stream.," advised Malcolm Muggeridge.

►ความวิเศษของทัศนคติของคุณ

ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรหากไม่มีแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศและความชอบกระตือรือร้นที่จะบรรลุความเป็นเลิศ พยายามมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดในสาขาวิชาชีพที่เราเลือก นี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่จะสร้างแรงจูงใจและเพิ่มวิสัยทัศน์ให้ตัวคุณเอง คุณสามารถประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งด้วยวิสัยทัศนและความกระตือรือร้น

ดังสมมติฐานและคำกล่าวของ Malcolm Muggeridge. ที่ว่า "อย่าลืมว่ามีเพียงปลาตายเท่านั้นที่ว่ายตามน้ำ."

4 WHYs of True Success

Don't set up any limitations on your abilities in your mind. "He is able who thinks he is able," said Buddha. The difference between winners and losers is not a lack of knowledge or strength, but rather a lack of belief and determination to win. Losers are quitters. Winners don't quit. Mark Twain said it best, "If you think you can, you can. If you think you cannot, you are right."

People, who achieve their stretch goals, do great things, and win" at life are those who keep trying. They realize that failure is part of winning. Instead of letting setbacks knock them off course, winners learn from failures and start again wiser.

► 4 whys ของความสำเร็จที่แท้จริง

อย่าตั้งข้อจำกัดใดๆในความสามารถของของคุณ พระพุทธเจ้าตรัจว่า "หากเขาคิดว่าทำได้ เขาก็จะทำได้" ความแตกต่างระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้ไม่ได้หมายความว่า เขาขาดความรู้หรือขาดความเข็มแข็ง แต่ขาดความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะชนะ ผู้แพ้จะล้มเลิกผู้ชนะจะไม่ยอมล้มเลิก Mark Twain กล่าวว่า "ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้ ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถทำได้ คุณก็จะทำไม่ได้"

คนที่บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงจะต้องทำให้ดีที่สุดและต้องชนะ "ชีวิตของคนที่มีความพยายาม เขาตระหนักว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งในชัยชนะ ความพ่ายแพ้จะเป็นที่เคาะสนิมทำให้ผู้ชนะให้เรียนรู้จากความพ่ายแพ้และเริ่มต้นอีกครั้งอย่างชาญฉลาด

Feedback – Your Elevator To Success

►ข้อเสนอแนะ - ทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณ

"He is able who thinks he is able." ~ Buddha

"หากเขาคิดว่าทำได้ เขาก็จะทำได้" พระพุทธเจ้า

"There is no man living that can not do more than he thinks he can." ~ Henry Ford

"ไม่มีใครทำอะไรได้มากกว่าความคิดของเขา." ~ เฮนรี่ฟอร์ด

"Our only limitations are those which we set up in our minds or permit others to establish for us." ~ Elizabeth Arden

"ข้อจำกัดของเราถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจของเราเองหรือไม่ก็อนุญาตให้คนอื่นมาสร้างให้เรา" ~ Elizabeth

"You have to have confidence in your ability, and then be tough enough to follow through." ~ Rosalynn Carter

"คุณจะต้องมีความมั่นใจในความสามารถของคุณ และปฏิบัติตามความคิดนั้นด้วย." ~ Rosalynn Carter

Knowledge

What you know is important. Yet, as knowledge becomes obsolete so quickly today, more important is how fast you can learn. If you stop learning, you stop creating history and become history. And vice versa. You can grow and prosper through continuous learning.

ความรู้

คุณรู้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ความรู้ล้าสมัยอย่างรวดเร็วในสมัยนี้ ความสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณหยุดการเรียนรู้คุณก็จะหยุดการสร้างประวัติศาสตร์และกลายเป็นประวัติศาสตร์เสียเอง และในทางกลับกัน คุณสามารถเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."

~ Mahatma Gandhi

"มีชีวิตอยู่ราวกับว่าคุณกำลังจะตายในวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าถ้าคุณจะมีชีวิตอยู่ชัวนิรันดร "

~ มหาตมะคานธี

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand." ~ Confucius

"ฉันได้ยินและลืม ฉันเห็นและฉันจำได้ ฉันทำและฉันเข้าใจ. "~ ขงจื้อ

"New knowledge is of little value if it doesn't change us, make us better individuals, and help us to be productive, happy, and useful." ~ Hyrum Smith

"ความรู้ใหม่มีค่าเล็กน้อยถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนเราให้ดีขึ้นและช่วยให้เราทีมีประสิทธิภาพ มีความสุขและมีประโยชน์." ~ ไฮรัม สมิธ

Skills

Knowledge and ideas are the starting point. You need execution skills to turn your ideas into reality. "A winner is someone who recognizes his God-given talents, works his tail off to develop them into skills and uses these skills to accomplish his goals," said Larry Bird.

Set stretch goals and develop skills to achieve those goals. It is actually a virtuous circle. The more skills you acquire the higher you set your next stretch goal. The higher is your new stretch goal, the more new skills you develop to achieve it. And so on.

ทักษะ

ความรู้และความคิดเป็นจุดเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องมีทักษะเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นความจริง "ผู้ชนะคือคนที่ตระหนักถึงความสามารถที่พระเจ้าให้มา และพัฒนาความสามารถเป็นทักษะและใช้ทักษะเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมายของเขา" ลาร์รีเบิร์ดกล่าว

ตั้งเป้าหมายไว้และพัฒนาทักษะในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ มันเป็นวัฏฏะของความจริงว่า คุณมีทักษะมากคุณก็จะสามารถตั้งเป้าได้สูง เป้าหมายที่สูงขึ้นเกิดจากทักษะใหม่ๆของคุณ ทักษะใหม่ๆของคูณจะพัฒนาคุณไปสู่ความสำเร็จ เป็นต้น

When a man has put a limit on what he will do, he has put a limit on what he can do."

~ Charles Schwab

เมื่อคนได้วางข้อจำกัดในสิ่งที่จะทำ เขาก็จะมีข้อจำกัดในสิ่งที่เขาทำ ".~ Charles Schwab

"Great ability develops and reveals itself increasingly with every new assignment."

~ Baltasar Gracián

"ความสามารถที่ยอดเยี่ยมพัฒนาและเผยให้เห็นตัวเองมากขึ้นเมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ"

~ Baltasar Gracián

"Ability can take you to the top, but it takes character to keep you there." ~ Zig Ziglar

"ความสามารถทำให้คุณเป็นที่หนึ่ง แต่มันต้องแสดงคุณลักษณะเฉพาะของคุณ." ~ ซิก ซิกลาร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสามารถ: การทำงานร่วมกันของ ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ Ability: Synergy of Attitude, Knowledge and Skillsความเห็น (0)