ทัณฑนิคม (ตอน 2) ทัณฑนิคมดาเวาและทัณฑนิคมซาบลายันของฟิลิปปินส์

ทัณฑนิคมดาเวาและทัณฑนิคมซาบลายัน ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ทักษะ อาชีพ ให้แก่นักโทษ เพื่อให้มีความรู้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยทัณฑนิคมดาเวาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชนบริษัท ทากัมเกษตรพัฒนา จำกัด ในการใช้แรงงานนักโทษประมาณ 800 คน ทำงานในสวนกล้วย ของบริษัท ทากัมฯ (สวนกล้วยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก) ทัณฑนิคมซาบลายัน มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างทัณฑนิคมฯ กับบริษัท ทรัพยากรฟิลิปปินส์ จำกัด เมื่อปี 2012 ตกลงให้ความร่วมมือในการฝึกอบรม ทักษะ อาชีพ การทำฟาร์มวนเกษตรสาธิต ให้แก่นักโทษ ......................................


ความเห็น (0)