ระบบวิจัยสุขภาพ กับ วิจัยระบบสุขภาพ

คำว่า "ระบบวิจัยสุขภาพ" กับ "วิจัยระบบสุขภาพ" 2 คำนี้ อาจดูคล้าย แต่มีความหมายแตกต่างที่ชวนสับสนอยู่บ้าง บทความนี้จึงได้นำ 2 คำ นี้มาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...

คำว่า "ระบบวิจัยสุขภาพ" กับ "วิจัยระบบสุขภาพ" 2 คำนี้ อาจดูคล้าย แต่มีความหมายแตกต่างที่ชวนสับสนอยู่บ้าง บทความนี้จึงได้นำ 2 คำ นี้มาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...


ที่มา : หน่วยสื่อสารความรู้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


ระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System)

เป็นระบบวิจัย ที่เกี่ยวข้องในทุกองค์ประกอบและที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งเชิงกลไก องค์กร บุคลากร ตลอดจนประเด็นต่างๆ เช่น โรคภัย สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แนวทางการบริหารจัดการที่ดี สำหรับระบบวิจัยสุขภาพที่สำคัญ ประกอบด้วย

 • การสนับสนุนการวิจัย ในหลายช่องทาง เหมาะสมกับประเภทงานวิจัย
 • การพัฒนาสถาบันและโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณประเมินติดตามผล
 • บุคลากรวิจัย หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพควรมียุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มจำนวนและพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีกลไกผลักดันผลงานวิจัย พร้อมทั้งระบุแผนและงบประมาณ
 • การติดตามและประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม ดำเนินการติดตามร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง


วิจัยระบบสุขภาพ (Health System Research)

เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพ ประกอบด้วย

 • ด้านกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • ด้านระบบบริการ
 • ด้านยาและเวชภัณฑ์
 • ด้านการเงินการคลัง
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้านการอภิบาลระบบ

ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบสุขภาพ โดยผลของการวิจัยจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นมาตรการ กฎหมาย นโยบายด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อประชาชนโดยรวมตัวอย่างเช่นการวิจัยประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพ การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบสุขภาพ ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน supadit hsri forumความเห็น (1)

ขอบคุณที่แบ่งปัน ฝากติดตามด้วยค่ะ

https://www.gotoknow.org/posts/587698