พหุวัฒนธรรมศึกษา สองแนวทาง

การศึกษาพหุวัฒนธรรม มีการศึกษาตามแนวนี้อยู่สองแนวทาง คือ
แนวทางแรก คือการศึกษาพหุวัฒนธรรมโดยรัฐ การศึกษาชนิดนี้พยายามตอบคำถามว่าจะรวมความแตกต่างของผู้คน
อยู่ภายใต้รัฐได้อย่างไร ? คำตอบจากแนวทางนี้คือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของ James A. Banks
ก็คือยอมรับในความหลากหลายของมนุษย์ จัดการศึกษาโดยปรับนโยบายของโรงเรียน ปรับหลักสูตร เปลี่ยนการเรียนสอน
ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของมนุษย์ การศึกษาตามแนวทางนี้ ก็ใช้แนวทางของคุณ Banksนวทางที่สอง ก็คือ การศึกษาพหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ คือการเปิดเผย ถอดรื้อ มายาคติ และการต่อรองการมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะให้กับวัฒนธรรมรอง ศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ศึกษาความเป็นอื่นทางพหุวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา เสริมพลังให้กับกลุ่มสังคม ได้มีส่วนร่วมจัดการศึกษากับ กลุ่มพหุวัฒนธรรม รวมทั้ง ใช้การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเครื่องมือเสริมพลังให้กับกลุ่มพหุวัฒนธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)