วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health)

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health) นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ และปกิณกะ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวน 2 ท่านต่อบทความ.

ชื่อวารสาร : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health)

ISSN : 2408-1051

กำหนดออก : รายสี่เดือน

URL : http://1.179.130.167/scnet_journal/index.php/scnet

สถานที่ติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง หวัดสงขลา 90000โทรศัพท์ 0-7431-1890-1 โทรสาร 0-7459-2621

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)