การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยขึงมีรสนิยม K-POP

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยขึงมีรสนิยม K-POP

ผู้จัดทำ นางสาว ณัษฐา สุขอินทร์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุว่าทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP ปัญหา 2. เพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับเยาวชนไทยมีรสนิยม K-POP 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP

การศึกษาเรื่อง ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP มีวิธีการศึกษาคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการมีรสนิยม K-POP และผลกระทบของการมีรสนิยม K-POP ศึกษาจาก เอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POPศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้เยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP เกิดจากการที่เยาวชนไทยรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีมาปรับใช้เพื่อความทันสมัย ผลกระทบจากการที่เยาวชนไทยในประเทศมีรสนิยม K-POP คือ สินค้าเกาหลี ดาราเกาหลี อาหารเกาหลี ทำให้วัฒนธรรมและประเพณีของไทยบางส่วนหายไปและไม่ได้รับการสานต่อ ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประเด็น ทำไมเยาวชนไทยจึงมีรสนิยม K-POP จากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนใหญ่ชื่นชอบและรับเอาวัฒนธรรมของเกาหลีมาปรับใช้เป็นส่วนมากเพราะตามกระแส เข้าสมัยนิยม อยู่ในระดับมาก (x=4.42)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blog



ความเห็น (2)

นาย ธีรภัทร์ มหามงคล
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

กระผมคิดว่าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เพราะสังคมในปัจจุบันมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเพิ่มมากขึ้น แต่ควรปรับปรุงในเรื่อง กล่มบุคลที่ถูกสอบถามมีวงแคบไป ควรสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว
IP: xxx.27.197.20
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า การที่เยาวชนไทยสนใจในศิลปินเกาหลีเพราะ ความสามารถในการเเสดงเเละหน้าตาที่ดูดีจึงทำให้เยาวชนสนใจมากขึ้นเเละอาจเป็นเพราะกระเเสนิยม เราครวจะที่เรียนรู้วัฒนธรรมคนอื่นมาปรับปรุงใช้ไม่ใช่ลืมวัฒนธรรมของเราเอง