การศึกษาเรื่อง พม่าประเทศที่น่าลงทุน

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง พม่าประเทศที่น่าลงทุน

ผู้จัดทำ นางสาวปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง พม่าประเทศที่น่าลงทุน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศพม่า 2. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพม่า 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับพม่าประเทศที่น่าลงทุน

การศึกษาเรื่อง พม่าประเทศที่น่าลงทุน มีวิธีการศึกษาคือข้อมูลพื้นฐานของประเทศพม่าและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพม่า ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็นพม่าประเทศที่น่าลงทุน ศึกษาจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คนโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้ประเทศพม่าเป็นประเทศที่น่าลงทุน คือ จากข้อมูลพื้นฐานประเทศพม่านั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์มากและมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำจึงทำให้นักธุรกิจสนใจที่จะลงทุน และประเทศพม่ามีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมากในร้อยละ 5.5 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อพม่าประเทศที่น่าลงทุนคือส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศพม่าต้องการพัฒนาประเทศจึงเปิดโอกาสในการลงทุนแก่นักธุรกิจมากขึ้น อยู่ในระดับมาก (X=4.50)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (3)

นางสาวสรารัตน์ โม่มาลา
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่า การที่ประเทศพม่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนก็เพราะ ประเทศพม่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์เเละมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นจึงทำให้เป็นที่สนใจของนักธุรกิจมากขึันเเละการที่เราจะลงทุนต้องศึกษากฎหมายให้ดีก่อนที่จะลงทุน

นางสาว ณัษฐา สุขอินทร์ ม.4/1 เลขที่ 20
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเห็นด้วยกับการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ เพราะว่าประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและอีกทั้งประเทศพม่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองอีกด้วย

นายธีรภัทร์ มหามงคล ม.4/1 เลขที่ 3
IP: xxx.27.206.163
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่า ประเทศพม่านั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์มากและมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นักธุรกิจสนใจที่จะลงทุนเป็นจำนวนมาก