กลยุทธ์ด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต


กลยุทธ์ด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต ประกอบด้วย ​6 องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกันคือ การเน้นที่ผู้ป่วยแทนการเน้นที่แพทย์ การวัดค่าใช้จ่ายและผลการรักษาในผู้ป่วยแต่ละราย ค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมในแต่ละรอบการรักษา การดูแลรักษาแบบบูรณาการของสถานพยาบาลแม้อยู่ต่างที่กัน การขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต

Health Care Strategy

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

11 กุมภาพันธ์ 2558

บทความเรื่อง กลยุทธ์ด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต นำมาจากบทความเรื่อง The Strategy That Will Fix Health Care ประพันธ์โดย Michael E. Porter and Thomas H. Lee จากวารสาร Harvard Business Review, October 2013

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/health-care-strategy

Executive Summary

 • การดูแลรักษาพยาบาลในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น คุณภาพยังไม่สม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าแพทย์จะดูแลอย่างเต็มความสามารถ ทำให้นักการเมืองพยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการจำกัดงบประมาณ มีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่เป็นผล
 • กลยุทธ์ใหม่คือ การเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ป่วย นั่นคือ การประสบความสำเร็จในการรักษาสูงด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด โดยต้องมีการปรับเปลี่ยน จากเน้นที่แพทย์เป็นเน้นที่ผู้ป่วย จากปริมาณและผลกำไร เป็นการรักษาที่ได้ผล จากการรักษาพยาบาลแบบแยกส่วน เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการดูแลรักษาให้ได้ผลดี
 • กลยุทธ์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกันคือ การเน้นที่ผู้ป่วยแทนการเน้นที่แพทย์ การวัดค่าใช้จ่ายและผลการรักษาในผู้ป่วยแต่ละราย ค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมในแต่ละรอบการรักษา การดูแลรักษาแบบบูรณาการของสถานพยาบาลแม้อยู่ต่างที่กัน การขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การปรับเปลี่ยนนี้มีตัวอย่างที่ Cleveland Clinic และ Schon Klinik ในเยอรมันนี ที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จ ผลลัพธ์การรักษาออกมาดี กระบวนการมีประสิทธิภาพ และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น

It's Time for New Strategy

 • ในปี ค.ศ. 2006 Michael E. Porter และ Elizabeth Tiesberg ประพันธ์หนังสือเรื่อง Redefining Healthcare โดยเน้นประเด็นเรื่องของคุณค่า
 • การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต้องมาจากภายในองค์กร

Defining the Goal

 • เป้าประสงค์ของการรักษาพยาบาลต้องชัดเจน ว่าเป็นการให้คุณค่ากับผู้ป่วย คุณค่านั้นคือ ผลการรักษาที่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย
 • คุณค่าเกิดจากผลการรักษาที่ดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพในการรักษา
 • เป้าประสงค์ต้องกำหนดโดยผู้บริหารสูงสุด ซึ่งคุณภาพในการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยู่แล้ว
 • แรงกดดันจากการจำกัดค่ารักษาพยาบาลของระบบประกันสุขภาพ อาจทำให้เกิดความเสี่ยง แต่ถ้าผู้ให้บริการมีผลการรักษาที่ดี จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อรองกับระบบประกันสุขภาพ

The Strategy for Value Transformation

 • กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ที่มีความสัมพันธ์กันและต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
 • ระบบสุขภาพในปัจจุบันเป็นแบบแยกส่วนที่พึ่งพากัน เช่น การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง คุณภาพดูจากกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ การเก็บค่ารักษาจากการเรียกเก็บไม่ได้คิดจากค่าใช้จ่าย การทำงานแต่ละหน่วยที่ซ้ำซ้อนกัน กลุ่มผู้ป่วยกระจัดกระจายกันไปรักษาตามที่ต่าง ๆ ระบบสารสนเทศที่สนองผู้เชี่ยวชาญการรักษา ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องพัฒนา 6 องค์ประกอบไปพร้อม ๆ กัน

1. Organize into Integrated Practice Units (IPUs)

 • หลักการข้อแรกคือ จัดองค์กรตามประเภทของผู้ป่วยและตามความต้องการของผู้ป่วย ประกอบด้วยหน่วยงานทางคลินิกและหน่วยสนับสนุนร่วมกัน แทนที่การจัดเป็นส่วน ๆ ที่แยกจากกัน เรียกว่า หน่วยการรักษาแบบบูรณาการ (IPU = Integrated Practice Unit) ส่งผลให้การดูแลรักษาเร็วขึ้น ดีขึ้น ถูกลง รับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น นั่นคือ IPU ทำงานเป็นองค์รวมซึ่งได้ผลกว่า Excellence Center
 • เช่น การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทีมสหสาขาจะประกอบด้วย แพทย์อายุรกรรม แพทย์โรตไต จักษุแพทย์ แพทย์จิตเวช เภสัชกร นักโภชนาการ ฯลฯ ที่ทำงานเป็นทีม มุ่งหวังผลการรักษาที่ดี มีการเยี่ยมผู้ป่วยและใช้ข้อมูลร่วมกัน มีการสื่อสารและประชุมสม่ำเสมอ

2. Measure Outcomes and Costs for Every Patient

 • การวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดการปรับปรุงของทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดียิ่งขึ้นถ้ามีการเทียบเคียงกับคู่แข่งหรือมีการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • การรักษาพยาบาลไม่ค่อยมีการติดตามและแจ้งผลลัพธ์การดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายต่อสาธารณะ โดยมากจะเป็นการวัดผลของกระบวนการซึ่งทำได้ง่ายกว่า เช่นผู้ป่วยเบาหวาน มักจะวัดค่าน้ำตาลในเลือด LDL, Cholesterol, Hemoglobin A1c แทนที่จะวัดการสูญเสียการมองเห็น การต้องล้างไต หัวใจล้มเหลว การเกิดเส้นโลหิตในสมองแตก หรือต้องตัดเท้า ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยมากกว่า

Outcomes That Matters to Patients: A Hierachy

 • ระดับความต้องการของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 1.) Health status achieved or retained, 2.)Process of recovery และ 3.) Sustainability of health
 • ตัววัดผลที่ใช้วัดผลการรักษาอาจจะต่างหรือเหมือนกับตัววัดผลที่ผู้ให้การรักษาติดตามก็ได้
 • แต่นี่คือสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ
 • การพัฒนาตามตัวชี้วัดเหล่านี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้

Costing Systems

 • ผู้ประพันธ์แนะนำให้ใช้ TDABC (Time-Driven Activity-Based Costing) เพื่อลดค่าใช้จ่าย

3. Move to Bundled Payments for Care Cycle

 • ระบบเหมาจ่ายต่อวงรอบการรักษา รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว ต้องมีความเป็นธรรมทุกฝ่าย ขึ้นกับสภาพการดำเนินของโรคด้วยว่า เฉียบพลันหรือเรื้อรัง และมีการปรับค่าตามความรุนแรง
 • การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพดี ไม่มีผลแทรกซ้อน จะธำรงอยู่ได้ ถ้าคุณภาพไม่ดี ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ใช้ ก็จะเพิ่มขึ้น
 • ระบบนี้จะดีกว่าระบบให้เงินมาก้อนเดียวให้ดูแลทั้งกลุ่มทั้งปี หรือการเรียกเก็บค่ารักษาแต่ละครั้งตามรายการ ที่ควบคุมไม่ได้
 • เมื่อใช้ไปสักระยะ การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย และมีการปรับปรุงให้สะท้อนความจริง

4. Integrate Care Delivery Systems สำหรับองค์กรรักษาพยาบาลที่มีหลายสาขา การบูรณาการการดูแลรักษาไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทำได้ 4 วิธีคือ

1. ระบุขอบเขตการให้บริการแต่ละแห่ง (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ)
2. รวบรวมปริมาณผู้ป่วยประเภทเดียวกันในสถานที่เดียวที่มีผู้เชี่ยวชาญ (ให้การดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ)
3. คัดเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับระดับของการรักษา
4. บูรณาการการจัดการเรื่องการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายให้เชื่อมโยงถึงกันกับทุกสาขาแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้อง

5. Expand Geographic Reach

 • การขยายอาณาเขตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณภาพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น ไม่ใช่เป็นการเพิ่มปริมาณผู้ป่วย และไม่ใช่การซื้อหรือควบรวมสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น
 • มี 2 แนวทางที่นิยมใช้กันคือ
  • 1. จัดตั้งศูนย์กลางการแพทย์และคลินิกทางไกล (Hub & Satellite Facilities) โดยมีการส่งตัวผู้ป่วยที่ซับซ้อนรักษาต่อที่ศูนย์
  • 2. การเข้าร่วมกิจการกับหน่วยในพื้นที่ (Local Affiliates) สาขาย่อยได้ใช้ตราสัญลักษณ์ และมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยแม่ มาดูแลให้การรักษาตามวงรอบที่ตกลงกัน

6. Built an Enabling Information Technology Platform

 • เป็นการรองรับ 5 องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทคือ
 • เน้นที่ผู้ป่วย (ข้อมูลทุกอย่าง และการใช้บริการของผู้ป่วย)
 • ระบบข้อมูลใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน (สำหรับทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน)
 • บันทึกการรักษา (มีชุดเดียว) สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • มีรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่าย (เรื่องให้การรักษา)
 • ออกแบบให้ดึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก (เรื่องผลลัพธ์การรักษา ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง กระบวนการดูแล)

Getting Started

 • การนำประเด็นเรื่องคุณค่ามาใช้ เป็นความมุ่งมั่นระยะยาว ไม่ใช่เป็นแค่โครงการระยะสั้น
 • เริ่มตั้งแต่การมีเป้าประสงค์ของคุณค่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผู้ป่วย และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง
 • การเดินทางนี้ ต้องอาศัยผู้นำที่เข้มแข็งและมุ่งมั่น ในการนำ 6 องค์ประกอบมาปฏิบัติ
 • การจัดตั้ง IPUs และการวัดผลลัพธ์เรื่องการดูแลรักษาและค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นการชี้นำองค์กร

สรุป

กลยุทธ์ด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกันคือ การเน้นที่ผู้ป่วยแทนการเน้นที่แพทย์ การวัดค่าใช้จ่ายและผลการรักษาในผู้ป่วยแต่ละราย ค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมในแต่ละรอบการรักษา การดูแลรักษาแบบบูรณาการของสถานพยาบาลแม้อยู่ต่างที่กัน การขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

************************************

หมายเลขบันทึก: 585814เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2015 19:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2015 19:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี