​ลดการทดสอบกลาง


ข่าวนี้ ให้ความหวังว่า การทดสอบในระบบการศึกษาไทยจะค่อยๆ ลดจากมิจฉาทิฐิ สู่สัมมาทิฐิ ด้านการทดสอบทางการศึกษา

การทดสอบ หรือประเมินผลทางการศึกษา ต้องเน้นที่ "การประเมินเพื่อพัฒนา" มากกว่าการประเมินวัดผลได้ตก ดังที่ผมเคยบันทึกไว้ ที่นี่ คือต้องเน้นการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง มากกว่าการประเมินเพื่อบอกผลได้-ตก

และการประเมินนั้น ต้องประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ครบทุกด้าน ซึ่งใน บันทึกนี้ ระบุว่าต้องพัฒนาไปครบทั้ง ๗ เส้นทาง หรืออาจบอกว่าต้องพัฒนาครบทุกด้านของพหุปัญญา ไม่ใช่ประเมินเฉพาะด้านการเรียนวิชา อย่างในการทดสอบกลาง

การหลงใช้การทดสอบกลางเป็นหลัก จึงก่อผลเสียหายต่อคุณภาพการศึกษาไทยอย่างน่าตกใจ คือทำให้เกิดสภาพ "สอนเพื่อสอบ" (teach to test) ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบผิวเผิน เน้นท่องจำเป็นหลัก และที่ร้ายกว่านั้น ทำให้ครูและโรงเรียนไม่เอาใจใส่การฝึกฝนศิษย์ให้เป็นคนดี สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ที่มีความสำคัญต่อความสุขความสำเร็จในชีวิตมากกว่าความรู้วิชาการ ดังระบุในหนังสือ เลี้ยงให้รุ่ง

ผมจึงมีความยินดีที่ทั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปผลักดัน การลดน้ำหนักของการทดสอบกลาง กระจายความรับผิดชอบส่วนหนึ่งไปให้เขตพื้นที่และโรงเรียน

ผมขอเสนอให้กระจายความรับผิดชอบต่อไปให้แก่ครู หาทางส่งเสริมให้ครูสามารถประเมิน ความก้าวหน้าของการเรียนของศิษย์ และสามารถให้ constructive feedback แก่ศิษย์ ให้ศิษย์เกิดความมุมานะ และบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับ mastery learning ได้ ตามที่ระบุในหนังสือ ประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้

และขอเสนอว่า ต้องดำเนินการระยะยาว เพื่อลดการประเมินส่วนกลางที่ประเมินนักเรียนเป็นรายคน ลงไปอีก จนในที่สุดมอบอำนาจให้โรงเรียนทั้งหมด โดยสำนักงานทดสอบทางการศึกษาเปลี่ยนหน้าที่ ไปพัฒนา และประเมินความแม่นยำในการประเมินของครู ทั้งส่วนที่เป็น formative assessment และ summative evaluation

หากทำตามแนวทางที่เสนอ คุณภาพการศึกษาไทยก็จะกระเตื้องขึ้น


วิจารณ์ พานิช

๒๑ พ.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (3)

กราบสวัสดีปีใหม่ 2558 ค่ะ...

เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีปีใหม่ ท่านอาจารย์ ค่ะ


เขียนเมื่อ 

กราบ อวยพรปีใหม่ อาจารย์ วิจารณ์ และ อาจารย์ อมรา ด้วยนะครับ ผมเป็นลูกศิษย์ของทั้งสองท่านมี่ ม.อ.

ผมได้เรียนรู้จากบทความอาจารย์ ติดตามมาตลอด ได้แนวคิดดีๆ เสมอๆ และแจกจ่าย แนะนำส่งต่อเพื่อน อาจารย์แพทย์ท่านอื่นๆ อีกทั้งนำมาประยุกต์สอนศิษย์ นศ. แพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท CPIRD รพ.หาดใหญ่

อาจารย์เป็นกัลยาณมิตร ที่น่าเคารพบูชายิ่ง ขอคุณงามความดี คุ้มครองรักษา อาจารย์ ทั้งสองท่านด้วยนะครับ