Mutra หรือ Mudra..คือ มุทรา ท่ารำอัศจรรย์ สำหรับฝึก สมาธิเคลื่อนไหว


จาก ท่ารำมุทรา สู่พาหุยุทธ์ชาวสยาม....

Mudra is a gesture by hand or seal which symbolizes energy. This is one of the most beautiful forms of expression by using the fingers and thumb. Mudra is a voluntary neuromuscular action (contraction) or posture by which the prana is controlled and directed through a particular nadi, known as Mudra. That is why Viparita Karani Mudra is practiced as an asana with a limited objective at the physical level. Mudra also means Seal or the cast (mould), Stamp, impression, currency, gesture, a body position which provides pleasure and joy, symbol and action with some expression on the face. It is also known as the ritual or symbolic gesture which is practiced from very old times in Buddhismand Hinduism. Mudra calls for the involvement of the whole body and it is performed by the use of fingers of both the hands and the hands as well. Mudra is regarded as energetic or the 'seal of authenticity' utilized in the Indian religious spiritual practice. There are references of Mudras in the philosophies of the Eastern world and it is also a part of Yogic practice and culture. Mudra is justly defined as a mystical gesture of the hand in order to focus elusive energy by symbols.

Moreover, the bandhas are also included in the mudras. The reason is probably that they are only four in number. Usually they are practiced as an essential part of pranayama. When they are practiced without pranayama, they are mudras. Therefore, mudras, which are practiced in pranayama, are known as bandhas. They bind and direct the current of prana from a particular region and generate specific impulse. When these impulses are understood at the experiential level, the prana or the force or vital energy, can be directed further through the specific route or nadi. Gherand Samhita speaks of about 25 mudras in 100 verses. Tantra mentions Ankush mudra, Abhaya mudra, Kumbha mudra, Vara mudra, and Shankha mudra. In Goroksha Shatak, only six mudras are described.

The word mudra is not limited to yoga. They are also included in Tantra (e.g., Vijay Tantra, which saves a person from evil) and the art of Indian traditional dance as well as drama. Unlike inHatha Yoga, in Tantra the importance is given to the special arrangements of the fingers and hands. While in Indian dance and drama, mudras are done with the help of face and eyes. The purpose is clearly of an expression or indication of the feelings. The term 'mudra' is derived from two words; 'mud' and 'ra'. Here, 'mud' means to rejoice or to be happy and 'ra' means 'to give'. Thus, Mudra is an action which offers delight or extreme joy. This is an indication that the practice of mudra is concerned with sensory aspect.

Concept of Mudras

Mudras' concept depends upon all the fingers of both the hands of an individual. Each of the fingers is linked with specific meaning and energy. The accurate use of the fingers provides the Mudra with the energy to heal. Fingers are stated to bear the human body's five elements, which are air, water, fire, earth and sky. These are there in set proportions and a slight imbalance may cause severe disaster. The striking of balance in between these elements is however not easy. Thus, the practice of Mudra facilitates the harmonizing of the five elements present in the human body.

An elaborate study concerning the fingers and their links with the five elements unveils the fact that the element earth, worry and stomach are represented by the thumb. Index finger of a human being comprises of the element metal and has an influence over the large intestine, lungs, and also the control over emotions like sadness, depression and grief. The hand's middle finger is regarded as the element fire which is connected with the small intestine, heart, respiratory and circulatory systems and the emotions include hastiness and impatience. The element wood is constituted by the ring finger and the same is associated with the gall bladder, liver and nervous system, and represents anger, while the little finger represents water, fear and kidney. Apart from this, the fingers of the hands are linked to profound meaning in palmistry and astrology. The hand's little finger is Mercury which is associated with communication. The little finger is also linked with the second chakra. Ring finger is linked to the Sun God called Apollo, and it refers to the association and it forms the root chakra. The middle finger is associated with Saturn and it denotes responsibility and is linked with throat chakra, which is the entrance to purity. The index finger is related to Jupiter and it denotes self-worth and is linked to heart chakra. Lastly, the thumb is linked to Mars, and this denotes self-assertion and is relates to the element of fire.

Origin of Mudras

Mudras have an ancient origin. As per mythology, Lord Shiva is regarded to have started the basic Mudras. Mudra practice is prevalent all over the world. Mudra is found in all forms and is used in dance, religion, art and also in Tantra. The importance of Mudra is both esoteric and exoteric. It also forms an useful identification of the Bodhisattvas, the Buddha and deities. The science dealing with finger postures or the Mudra Vigyan holds a significant position in ancient Indian Sciences. Science of Mudra is very much interesting. For harmonizing the mind's undercurrents, Mudra science is regarded very much significant. Moreover, the Mudra science of Mudra Vigyan is the feature which helps one to practice meditation. Mudras are always regarded as a mysterious science. Thus, Mudra Vigyan is an independent and separate branch of yoga. Furthermore, Mudra Vigyan represents the five fingers that represent the five tattvas.

Purpose of Mudra

The most prominent purpose of Mudra is to boost the soul of a human being and encourage the individual in order to secure divine powers. Mudras help in keeping the body in perfect condition. Apart from giving spiritual gains, Mudras are also known to be of great therapeutic use. Research on Mudra has revealed several gains by practicing Mudras. Mudras are described as emotional, devotional, psychic and aesthetic attitudes or gestures. Several kinds of Mudras are brought in for varied uses. Yogis have reckoned Mudras as postures of energy flow and associated them to pranic force of individuals with the cosmic or universal force.

As per Hathapradipika and Shiv Samhita there are ten types of mudras which are Mahamudra, Mahabandha, Mahauedha, Khechari, Uddiyan, Mula bandha, Jalandhara bandha, Viperita karani, Vajroli and Shaktichalana. Vajroli is further subdivided into Amroli and Sahajoli. According to Hathapradipika, Mudras are practiced in order to awake the Kundalini power or theKundalini Prabodhana while Gherand Samhita recommends it for stability or sthirata and equilibrium. Mudras are practiced to stimulate a particular neuromuscular area (e.g., anal sphincters as in Ashwini Mudra) of the body by voluntary muscular contraction maintained for some length of time or repeated with counter relaxation. This generates currents of energy that travel upward and they minimize the activity of mind and the sadhaka experiences the emotional and mental stability.

Benefits of Mudras

The benefits obtained from Mudra are large in number, since Mudra Vigyan is used in different ways. Mudra helps in maintaining the smooth energy flow by the 'nadis' which nourish the internal organs of human body. Mudras in therapeutic use have also gained prominence. A regular practice of Mudras can cure arthritis, insomnia and memory loss. Mudras can be practiced to get a particular state of consciousness. Apart from these, mastering the Mudras will help an individual to reject the thoughts of negative nature which will help in mood elevation. Mudras can also be applied in meditation. Meditation and Mudra together can provide a change of human mind. Colour and Mudras form an exclusive combination and arouses positive energy in the human mind, body and soul.

Mudras comprise of the slight physical movements which change attitude, mood and perception, and it also deepens the concentration and awareness. Mudra is a term which has universal application. It generally brings in unbelievable improvements and changes in the human body. Mudras also create power in order to offer happiness and peace. Mudras are practiced before or after yoga practices like asanas or pranayama. Mudras form a part of the seven practices which yogis employ in order to listen to their inner sounds. A wide variety of Mudras may be practiced with no difficulty; mainly to assist the visualization of sushumna. Several Mudras are usually associated with the hands and are utilized in Indian dancing including Chit-Mudra which denotes wisdom or chit of the utmost consciousness.

(Last Updated on : 07/05/2010)

Mudra เป็นท่าทางด้วยมือ เป็นการประทับตราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานนี้ เป็นหนึ่งในรูปแบบที่สวยที่สุดในการแสดงออกโดยการใช้นิ้วมือและนิ้วหัวแม่มือ Mudra เป็นการกระทำต่อประสาทและกล้ามเนื้อโดยสมัครใจ (หดตัว) หรือท่าที่พลังเวทจะถูกควบคุมและกำกับผ่านนาฎยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่รู้จักกัน Mudra นั่นคือเหตุผลที่ Viparita Karani Mudra มีประสบการณ์เป็นอาสนะโดยมีวัตถุประสงค์จำกัด ที่ระดับกายภาพ Mudra ยังหมายถึงการตรา หรือก่อตัวของพลัง,การประทับ, การแสดงผลท่าทางตำแหน่งของร่างกายซึ่งมีความสุข และความสุขซึ่งเป็นสัญลักษณ์และการดำเนินการกับการแสดงออกบางอย่างบนใบหน้า นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะท่าทางพิธีกรรมหรือสัญลักษณ์ที่มีประสบการณ์จากครั้งเก่ามากในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู Mudra กระตุ้นให้มีการมีส่วนร่วมของร่างกายทั้งหมดและจะมีการดำเนินการโดยใช้นิ้วมือทั้งสองข้างและมือได้เป็นอย่างดี Mudra ถือได้ว่าเป็นพลังหรือ 'ตราประทับของแท้' ที่ใช้ในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณทางศาสนาของอินเดีย มีการอ้างอิงของ Mudras ในปรัชญาของโลกตะวันออกและยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ Yogic และวัฒนธรรมเป็น Mudra ถูกกำหนดด้วยความยุติธรรมเป็นท่าทางลึกลับของมือในการที่จะมุ่งเน้นพลังงานที่เข้าใจยากโดยสัญลักษณ์. นอกจากนี้ bandhas ยังรวมอยู่ใน Mudras เหตุผลอาจเป็นว่าพวกเขาเป็นเพียงสี่ในจำนวน พวกเขามักจะมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของpranayama เมื่อพวกเขาได้รับการฝึกฝนโดยไม่ต้อง pranayama พวกเขาจะ Mudras ดังนั้น Mudras ซึ่งมีความชำนาญใน pranayama เป็นที่รู้จักกันเป็น bandhas พวกเขาผูกโดยตรงและปัจจุบันของพลังเวทจากภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งและสร้างแรงกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจง เมื่อแรงกระตุ้นเหล่านี้มีความเข้าใจในระดับประสบการณ์พลังเวทหรือบังคับหรือพลังงานที่สำคัญที่สามารถกำกับเพิ่มเติมผ่านเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงหรือนาฏยกรรม Gherand samitras พูดถึงประมาณ 25 Mudras ใน 100 ข้อพระคัมภีร์ตันตระ กล่าวถึง Ankush Mudra, Abhaya Mudra, Kumbha Mudra, Vara Mudra และ Mudra Shankha ใน Goroksha Shatak เพียงหก Mudras อธิบายไว้. Mudra คำไม่ จำกัดโยคะ พวกเขายังรวมอยู่ในตันตระ (เช่นวีเจย์ตันตระซึ่งจะช่วยคนจากความชั่วร้าย) และศิลปะของการเต้นรำแบบดั้งเดิมของอินเดียเช่นเดียวกับละคร ซึ่งแตกต่างจากในหฐโยคะในตันตระสำคัญจะได้รับการจัดเตรียมเป็นพิเศษของนิ้วมือและมือ ในขณะที่ในการเต้นรำอินเดียและละคร Mudras จะทำด้วยความช่วยเหลือของใบหน้าและดวงตา โดยมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนของการแสดงออกหรือบ่งบอกถึงความรู้สึก คำว่า 'มูดร้า' มาจากคำสองคำ; 'มัต' และ 'ตรา' ที่นี่ 'มัต' หมายถึงที่จะชื่นชมยินดีหรือจะมีความสุขและ 'ตรา' หมายถึง 'การให้' ดังนั้น Mudra คือการกระทำซึ่งมีความสุขความสุขและแข็งแรง นี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าการปฏิบัติของ Mudra ที่เกี่ยวข้องกับด้านประสาทสัมผัส. แนวคิดของ Mudras แนวคิด Mudras 'ขึ้นอยู่กับนิ้วมือทั้งหมดของทั้งสองมือของแต่ละบุคคล แต่ละนิ้วมือที่มีการเชื่อมโยงกับความหมายที่เฉพาะเจาะจงและพลังงาน การใช้งานที่ถูกต้องของนิ้วมือให้ Mudra มีพลังงานในการรักษา นิ้วแสดงที่จะแบกร่างกายมนุษย์ห้าองค์ประกอบที่มีอากาศน้ำไฟดินและท้องฟ้า เหล่านี้จะมีในสัดส่วนที่กำหนดไว้และไม่สมดุลเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติรุนแรง ที่โดดเด่นของความสมดุลในระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ แต่ไม่ง่าย ดังนั้นการปฏิบัติของ Mudra อำนวยความสะดวกสอดคล้องกันของห้าองค์ประกอบที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์. การศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับนิ้วมือและการเชื่อมโยงของพวกเขาด้วยห้าองค์ประกอบเปิดตัวความจริงที่ว่าโลกองค์ประกอบกังวลและกระเพาะอาหารจะถูกแทนด้วยนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุโลหะและมีอิทธิพลเหนือลำไส้ใหญ่ปอดและยังควบคุมอารมณ์เช่นความเศร้าซึมเศร้าและความเศร้าโศก นิ้วกลางมือถือได้ว่าเป็นธาตุไฟซึ่งจะเชื่อมต่อกับลำไส้เล็กหัวใจทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนเลือดและอารมณ์รวมถึงความเร่งรีบและความอดทน ไม้องค์ประกอบเป็น constituted โดยนิ้วนางและเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกับถุงน้ำดีตับและระบบประสาทและแสดงความโกรธในขณะที่นิ้วก้อยแสดงให้เห็นถึงน้ำกลัวและไต นอกเหนือจากนี้นิ้วมือของมือที่เชื่อมโยงกับความหมายลึกซึ้งในวิชาดูเส้นลายมือและโหราศาสตร์ นิ้วก้อยมือคือเมอร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร นิ้วก้อยยังมีการเชื่อมโยงกับจักระที่สอง. นิ้วแหวนเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์พระเจ้าที่เรียกว่าพอลโลและมันหมายถึงการเชื่อมโยงและมันเป็นจักระราก นิ้วกลางเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์และมันหมายถึงความรับผิดชอบและมีการเชื่อมโยงกับจักระลำคอซึ่งเป็นทางเข้าสู่ความบริสุทธิ์ นิ้วชี้ที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีและมันหมายถึงความคุ้มค่าและมีการเชื่อมโยงกับจักระหัวใจ สุดท้ายหัวแม่มือมีการเชื่อมโยงไปยังดาวอังคารและนี่หมายถึงการยืนยันตัวเองและมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของไฟ. ต้นกำเนิดของ Mudras Mudras มีต้นกำเนิดในสมัยโบราณ ตามตำนานพระอิศวรได้รับการยกย่องที่จะได้เริ่มต้นขั้นพื้นฐาน Mudras ปฏิบัติ Mudra เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก Mudra จะพบได้ในทุกรูปแบบและมีการใช้ในการเต้นรำศาสนาศิลปะและยังอยู่ในแทน ความสำคัญของการ Mudra เป็นทั้งลึกลับและ exoteric นอกจากนี้ยังมีรูปแบบบัตรประจำตัวที่มีประโยชน์ของพระโพธิสัตว์พระพุทธรูปและเทพ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่านิ้วหรือ Mudra Vigyan ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสมัยโบราณวิทยาศาสตร์อินเดีย วิทยาศาสตร์ Mudra เป็นอย่างมากที่น่าสนใจ สำหรับสอดคล้องเชี่ยวกรากของจิตใจวิทยาศาสตร์ Mudra ได้รับการยกย่องอย่างมากอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ Mudra ของ Mudra Vigyan เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้หนึ่งในการฝึก การทำสมาธิ Mudras ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิทยาศาสตร์ลึกลับ ดังนั้น Mudra Vigyan เป็นสาขาที่เป็นอิสระและแยกจากกันของโยคะ นอกจาก Mudra Vigyan หมายถึงห้านิ้วที่แสดงถึงห้า tattvas. วัตถุประสงค์ของการ Mudra วัตถุประสงค์ที่โดดเด่นที่สุดของ Mudra คือการเพิ่มจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์และส่งเสริมให้บุคคลในการสั่งซื้อเพื่อรักษาความปลอดภัยอำนาจของพระเจ้า ช่วยเหลือ Mudras ในการรักษาร่างกายในสภาพที่สมบูรณ์ นอกเหนือจากการให้กำไรจิตวิญญาณ Mudras เป็นที่รู้จักกันที่จะใช้ในการรักษาที่ดี งานวิจัยเกี่ยวกับ Mudra ได้เปิดเผยกำไรหลายโดยการฝึก Mudras Mudras อธิบายว่าอารมณ์สักการะจิตใจและทัศนคติความงามหรือท่าทาง หลายชนิดของ Mudras จะถูกนำในสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โยคะได้คาดคิด Mudras เป็นท่าของการไหลของพลังงานและการเชื่อมโยงพวกเขาที่จะมีผลบังคับใช้ Pranic ของบุคคลที่มีพลังจักรวาลหรือสากล. เป็นต่อ Hathapradipika และชีฟซารามีสิบประเภท Mudrasซึ่งเป็น Mahamudra, Mahabandha, Mahauedha, Khechari, Uddiyan, Mula Bandha , Jalandhara Bandha, Viperita Karani, Vajroli และ Shaktichalana Vajroli ถูกแบ่งออกเป็น Amroli และ Sahajoli ตาม Hathapradipika, Mudras มีความชำนาญในการที่จะตื่นขึ้นมามีอำนาจ Kundalini หรือKundalini Prabodhana ในขณะที่ Gherand แนะนำให้เพื่อความมั่นคงหรือ sthirata และสมดุล Mudras มีความชำนาญในการกระตุ้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ (เช่น sphincters ทางทวารหนักเช่นเดียวกับใน Ashwini Mudra) ของร่างกายโดยการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยสมัครใจเพื่อรักษาระยะเวลาบางส่วนหรือซ้ำกับการพักผ่อนที่เคาน์เตอร์ นี้จะสร้างกระแสของพลังงานที่เดินทางขึ้นไปและพวกเขาลดการทำงานของจิตใจและประสบการณ์ sadhaka ความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ. ประโยชน์ของ Mudras ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก Mudra ที่มีขนาดใหญ่ในจำนวนตั้งแต่Mudra Vigyanถูกนำมาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน Mudra ช่วยในการรักษาการไหลของพลังงานได้อย่างราบรื่นโดย 'nadis' ซึ่งช่วยบำรุงอวัยวะภายในของร่างกายมนุษย์ Mudras ใช้ในการรักษาที่ได้รับความโดดเด่นนอกจากนี้ยังมี การปฏิบัติตามปกติของ Mudras สามารถรักษาโรคข้ออักเสบ , โรคนอนไม่หลับและการสูญเสียความทรงจำ Mudras สามารถปฏิบัติที่จะได้รับรัฐโดยเฉพาะของสติ นอกเหนือจากนี้การเรียนรู้ Mudras จะช่วยให้บุคคลที่จะปฏิเสธความคิดของธรรมชาติเชิงลบซึ่งจะช่วยในการยกระดับอารมณ์ Mudras นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการทำสมาธิ การทำสมาธิและ Mudra กันสามารถให้การเปลี่ยนแปลงของจิตใจมนุษย์ สีและ Mudras รูปแบบการรวมกัน แต่เพียงผู้เดียวและมักพลังงานในเชิงบวกในจิตใจของมนุษย์, ร่างกายและจิตใจ. Mudras ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวทางกายภาพเล็กน้อยซึ่งเปลี่ยนทัศนคติอารมณ์และการรับรู้และยังล้ำลึกเข้มข้นและความตระหนัก Mudra เป็นคำที่มีการประยุกต์สากล โดยทั่วไปนำในการปรับปรุงไม่น่าเชื่อและการเปลี่ยนแปลงในร่างกายมนุษย์ Mudras ยังสร้างอำนาจในการที่จะมีความสุขและความสงบสุข Mudras มีประสบการณ์ก่อนหรือหลังการปฏิบัติโยคะเช่น asanas หรือ pranayama Mudras เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่เจ็ดซึ่งโยคะจ้างเพื่อฟังเสียงภายในของพวกเขา หลากหลายของ Mudras อาจได้รับการฝึกฝนด้วยความยากลำบากไม่มี; ส่วนใหญ่จะให้ความช่วยเหลือภาพของ Sushumna Mudras หลายมักจะเกี่ยวข้องกับมือและถูกนำมาใช้ในการเต้นอินเดียรวมทั้ง Chit-Mudra ซึ่งหมายถึงภูมิปัญญา หรือ จิตสำนึกสูงสุด

(คัดลอกบทความจาก http://www.indianetzone.com/ และแปลโดยใช้โปรแกรมของกูเกิล)

หมายเลขบันทึก: 581683เขียนเมื่อ 4 ธันวาคม 2014 08:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 ธันวาคม 2014 08:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

น่าสนใจมาก

มีท่ามุทรา

ต่อมาเป้นมวยนะครับ

ท่ารำมุทรา เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหว ของชาวพุทธนิกายตันตระวัชรญาน ซึ่งมีผลต่อการสร้างสุขภาวะ เป็นการผสมการฝึกสมาธิที่ควบคุมปราณโดยใช้ท่ารำที่อาจเชื่อมโยงกับศาสนาฮินดู แต่นำมาประยุกต์กับโพชฌงค์ ที่พระมหากัสสปะเถระ ได้รับการแนะนำจากพระพุทธเจ้า.. ท่ารำมุทรา ที่ส่งผลต่อระบบปราณะ จะกระทำในสภาวะเข้าสู่ภวังคจิต โดยประกอบกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่นการหายใจพอง-ยุบ..ครั้นเมื่อได้เผยแพร่มาสู่สุวรรณภูมิจึงเกิดเป็น รำหมัดรำมวย และนาฏศิลป์ และบางส่วนได้กลายเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เกี่ยวกับสภาวะการทรง(ประทับทรง) อันยังคงมีร่องรอยสืบทอดกระจัดกระจายต่อกันในระดับชาวบ้านทุกภูมิภาคและกลายเป็นความเชื่อในเรื่องลึกลับที่เรียกว่า การทรงเจ้าเข้าผี ครับ

ในส่วนที่ถ่ายทอดกันมาชัดเจนจะเป็น การรำที่เกี่ยวข้องกับพระยาครุฑ ลักษณะ ระบำนก เช่น ท่ารำมโนราห์ ระบำกิงกะหร่า รำผีตาโขน โนราห์ชาตรี รำซัดชาตรี และรำหมัดรำมวย ท่าหงส์เหิร ครับ..ส่วนนี้เป็นแขนงการรำมุทราท่าพระยาครุฑ ที่กลายมาเป็น พาหุยุทธ์ชาวสยาม ครับ..

ขอบคุณคุณลุงรักชาติราชบุรี ที่ได้แชร์ความรู้และความเกี่ยวข้องของ Mudra กับพาหุยุทธ์ชาวสยามด้วยครับ

จากพระปฏิมากรรมในท่านั่งขัดสมาธิเพชรและจีบนิ้วมุทรา อาจเกี่ยวข้องกับ การตรึงและควบคุมปราณะในขั้นสูง ครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี