สรุปบทเรียนการดำเนินงาน KM เมืองนคร ตอนที่9

การใช้สื่อเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ คุณอำนวยตำบลสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์

2. ศักยภาพการทำหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล

      ๒.๔ การสร้างพื้นที่เรียนรู้ในชุมชนเสมือนจริง  (Weblog)
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครนอกจากการเรียนรู้ในเวทีชาวบ้านที่ได้ปฏิบัติจริงแล้ว ยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางสื่อเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย โดยการเปิด Blok  ในเว็บไซต์ของ GotoKnow.org ซึ่งสามารถเล่า ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานกับหน่วยงาน องค์กร บุคคล ต่างๆ ที่นำเสนองานที่ปฏิบัติ แล้วนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง  ในส่วนของคุณอำนวยตำบลในอำเภอเมืองนั้น มีการให้คุณอำนวยเปิด Blog  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเต็มทุกพื้นที่ ทุกตำบล มีบางพื้นที่บางคนเท่านั้นที่ดำเนินการอยู่  ซึ่งจริงๆ แล้วการใช้สื่อเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ คุณอำนวยตำบลสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
       จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎจากการดำเนินงานนั้น ควรที่จะให้บุคลากร ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุณอำนวย ตำบลมีความรู้ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการเรียนร ูู้้และพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ทันสมัย ซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีบางส่วนที่ดำเนินการ ไปแล้วตามที่กล่าวนข้างต้น และกำลังขยายออกสู่ชุมชนโดยใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์กลางซึ่งได้ชี้แจงให้กับตัวแทน ของแต่ละ อบต. ไปแล้วในเวทีประชุมเสวนาคุณเอื้อตำบล ที่ห้องสมุด ประชาชนจังหวัด ซึ่งการที่จะดำเนินการเช่นนี้ได้คุณอำนวยตำบล ทุกตำบลจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะไปแนะนำ อบต. ต่อไป  นอกจากการ ดำเนินการใน  อบต. แล้วในส่วนของคุณกิจที่สามารถดำเนินการได้ ก็จะลงไปสนับสนุนเช่นที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักระบบกอง เติมอากาศชุมชนบ้านมะขามเรียง  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางจาก ก็ได้ดำเนินการแล้ว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 58082, เขียน: 09 Nov 2006 @ 09:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ถ้าคุณอำนวยตำบลได้มาเรียนกันที่ ชุมชนเสมือนจริง  (Weblog) ก็ถือได้ว่า เยี่ยมยอดเลยนะคะ