Office KM : 19. ปรับเกณฑ์อย่างไรดีกับดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

  ติดต่อ

บันทึกก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอในเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 และ 10.2 ดัง Link ที่ทำไว้ด้านล่าง
เกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เกณฑ์ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ
เกณฑ์ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

    บันทึกนี้ขอเสนอเกี่ยวกับเกณฑ์ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา มาให้ชาว Office KM ได้ร่วม ลปรร. กันครับ

    เกณฑ์การตัดสิน
  • มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
  • มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
  • มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ
  • มี (3) + มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  • นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า

    - ควรกำหนดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

    - มาตรฐานที่ 1, 2 , 3 ของสมศ. (ใหม่) มีตัวชี้วัดหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษาและเป็นสิ่งที่งานบริการการศึกษา ต้องเป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงาน หากสามารถบูรณาการเข้ากับงานประจำ การวิจัยสถาบันและSAR ได้ จะสามารถลดงาน และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

           ชาว Office KM ในกลุ่มงานบริการการศึกษา คิดว่าจะปรับเกณฑ์อย่างไรดีครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                           7 พ.ย. 49 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 58077, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:17:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #officekm#งานบริการการศึกษา#ดัชนีที่10.4-50

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)