Office KM : 19. ปรับเกณฑ์อย่างไรดีกับดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

บอย สหเวช
บันทึกก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอในเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 และ 10.2 ดัง Link ที่ทำไว้ด้านล่าง
เกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เกณฑ์ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ
เกณฑ์ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

    บันทึกนี้ขอเสนอเกี่ยวกับเกณฑ์ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา มาให้ชาว Office KM ได้ร่วม ลปรร. กันครับ

    เกณฑ์การตัดสิน
  • มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
  • มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
  • มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ
  • มี (3) + มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  • นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า

    - ควรกำหนดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

    - มาตรฐานที่ 1, 2 , 3 ของสมศ. (ใหม่) มีตัวชี้วัดหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษาและเป็นสิ่งที่งานบริการการศึกษา ต้องเป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงาน หากสามารถบูรณาการเข้ากับงานประจำ การวิจัยสถาบันและSAR ได้ จะสามารถลดงาน และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

           ชาว Office KM ในกลุ่มงานบริการการศึกษา คิดว่าจะปรับเกณฑ์อย่างไรดีครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                           7 พ.ย. 49 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#officekm#งานบริการการศึกษา#ดัชนีที่10.4-50

หมายเลขบันทึก: 58077, เขียน: 09 Nov 2006 @ 09:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)