ข้าราชการเฮ! เบิกค่าเช่าบ้าน จ่ายเงินกู้แบงก์ กระทรวงการคลังไฟเขียว ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โยกจ่ายค่างวดเงินกู้แบงก์ หวังลดภาระ ค่าใช้จ่าย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549    โดยให้ ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ทั้งกรณีที่เช่าพักอาศัยหรือใช้เงินกู้เช่าซื้อ    ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ของข้าราชการ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ต้องดำเนินการกับธนาคารพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์ดำเนินการเกี่ยวกับการเคหะ สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ธนาคารอิสลาม   แห่งประเทศไทย  บริษัทบริหารสินทรัพย์  นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ในกรณีการยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้ ต้องแนบสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน เป็นหลักฐานประกอบด้วย เมื่อมีการรับรองสิทธิขอรับค่าเช่าบ้านแล้ว ให้หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุมัติการเบิก         ค่าเช่า บ้าน แต่งตั้งข้าราชการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง    ทั้งนี้ กรณี เช่าบ้านให้ตรวจสอบว่าได้เช่าเพื่อพักอาศัยอยู่จริง ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้านหรือไม่ โพสต์ทูเดย์  8  พ.ย.  2549