การเรียนรู้แบบโครงงาน

พีพี
การใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

การเรียนรู้แบบโครงงาน 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการศึกษาโดยการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ด้วยตัวเอง   ซึ่งการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานจะต้อง ชี้แจงจุดประสงค์ในการเรียนเป็นขั้นตอน  ให้ข้อมูลเป็นขั้นที่ครูสอนเนื้อหาในบทเรียนที่นักเรียนจะต้องศึกษาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการทำโครงงาน  จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเป็นขั้นตอนที่ครูอธิบายให้นักเรียนรู้หลักการและวิธีการทำโครงงาน  ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการทำโครงงานเมื่อจำเป็น   ให้นักเรียนได้แสดงผลงานของตนในโอกาสและรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ประเมินผลการทำโครงงานของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง  ให้การเสริมแรงเป็นขั้นตอนของการยอมรับความสำเร็จของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการใช้คำพูด การให้คะแนน หรือใช้รางวัลเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่นักเรียนแต่ละกลุ่ม  การทำโครงงานจะต้องมีการ - กำหนดปัญหา  - กำหนดตัวแปร -ออกแบบการทดลอง -ดำเนินการทดลอง  -อภิปรายผล  -นำเสนอ    การเขียนโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสนอผลงานที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบโครงงานที่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ -ชื่อโครงงาน  -ชื่อผู้ทำโครงงาน/โรงเรียน/พ.ศ.ที่จัดทำ -ชื่ครูที่ปรึกษา  -บทคัดย่อสั้น ๆ  -กิตติกรรมประกาศ  -วัตถุประสงค์  -ที่มา  -สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี)  -วิธีดำเนินการ  -สรุปผลการศึกษา  -อภิปราย/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ  -เอกสารอ้างอิง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟิสิกส์

คำสำคัญ (Tags)#ครูวิทย์

หมายเลขบันทึก: 58062, เขียน: 09 Nov 2006 @ 07:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

หนุ่มสวนยาง
IP: xxx.113.20.83
เขียนเมื่อ 

ใครมีโครงงานฟิสิกส์

โปรดส่งให้เราหนอยะต้องการด้วนมาก