GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเรียนรู้แบบโครงงาน

การใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน

การเรียนรู้แบบโครงงาน 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการศึกษาโดยการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ด้วยตัวเอง   ซึ่งการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานจะต้อง ชี้แจงจุดประสงค์ในการเรียนเป็นขั้นตอน  ให้ข้อมูลเป็นขั้นที่ครูสอนเนื้อหาในบทเรียนที่นักเรียนจะต้องศึกษาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการทำโครงงาน  จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเป็นขั้นตอนที่ครูอธิบายให้นักเรียนรู้หลักการและวิธีการทำโครงงาน  ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการทำโครงงานเมื่อจำเป็น   ให้นักเรียนได้แสดงผลงานของตนในโอกาสและรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ประเมินผลการทำโครงงานของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง  ให้การเสริมแรงเป็นขั้นตอนของการยอมรับความสำเร็จของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการใช้คำพูด การให้คะแนน หรือใช้รางวัลเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่นักเรียนแต่ละกลุ่ม  การทำโครงงานจะต้องมีการ - กำหนดปัญหา  - กำหนดตัวแปร -ออกแบบการทดลอง -ดำเนินการทดลอง  -อภิปรายผล  -นำเสนอ    การเขียนโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสนอผลงานที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบโครงงานที่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ -ชื่อโครงงาน  -ชื่อผู้ทำโครงงาน/โรงเรียน/พ.ศ.ที่จัดทำ -ชื่ครูที่ปรึกษา  -บทคัดย่อสั้น ๆ  -กิตติกรรมประกาศ  -วัตถุประสงค์  -ที่มา  -สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี)  -วิธีดำเนินการ  -สรุปผลการศึกษา  -อภิปราย/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ  -เอกสารอ้างอิง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ครูวิทย์
หมายเลขบันทึก: 58062
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ใครมีโครงงานฟิสิกส์

โปรดส่งให้เราหนอยะต้องการด้วนมาก