จุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ซึงมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน