บันทึกก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอในเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 และ 10.2 ดัง Link ที่ทำไว้ด้านล่าง
เกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เกณฑ์ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ
เกณฑ์ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน เกณฑ์ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา


    บันทึกนี้ขอเสนอเกี่ยวกับเกณฑ์ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ มาให้ชาว Office KM ได้ร่วม ลปรร. กันครับ

    เกณฑ์การตัดสิน

  • มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
  • มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
  • มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้
  • มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  • มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า

    - การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานห้องปฏิบัติการ คือ ประเมินจากผู้ใช้บริการจริง ๆ คือ อาจารย์ นิสิต ซึ่งจะได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ

           ชาว Office KM ในกลุ่มงานห้องปฏิบัติการ คิดว่าจะปรับเกณฑ์อย่างไรดีครับ

                                                                                        บอย สหเวช