โครงการติวข้อสอบโอเน็ต และข้อสอบภาษาไทยให้น้องๆ ม.๖ ม.๓ ทาง GotoKnow ครั้งที่ ๑

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการติวข้อสอบโอเน็ต และข้อสอบภาษาไทยให้น้องๆ ม.๖ ม.๓ ทาง GotoKnow ครั้งที่ ๑

ข้อสอบโอเน็ตปี ๒๕๕๓ ระดับ ม.๖

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ ข้อ ๑ -๕
ก. โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์
ข. ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา
ค. ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา
ง. มีมาแต่โบราณช้านานครัน

คำถามข้อ ๑
๑. ข้อใดมีเสียงสระประสม?
คำตอบ
๑. ตอบข้อ ข ครับ เพราะมี เสียงสระประสม คือ เพียรกับเรียน เป็น สระเอีย
สระประสมมี ๖ ตัวคือ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว
คำถามข้อ ๒
๒. ข้อใดมีคำที่ออกเสียงอักษรควบ?
คำตอบข้อ ๒
๒.ตอบข้อ ง ครับ คำที่ออกเสียงอักษรควบคือ ครัน (ควบ คฺร )
คำถามข้อ ๓
๓. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ ๕ เสียง?
คำตอบข้อ ๓
๓. ตอบข้อ ข ครับ
เสียงสามัญคือ เพียร เรียน
เสียงเอกคือ สวัสดิ์
เสียงโท คือ ราช ต้อง
เสียงตรี คือ รัก
เสียงจัตวา คือ ษา
คำถามข้อ ๔
๔. ข้อใดมีอักษรต่ำน้อยที่สุด? (ไม่นับอักษรที่ซ้ำกัน)
คำตอบข้อ ๔
๔. ตอบข้อ ค ครับ มีอักษรต่ำ คือ ท,น,ว,ร แค่ ๔ ตัวน้อยกว่าข้ออื่น
คำถามข้อ ๕(ข้อสุดท้าย)
๕. ข้อใดมีอักษรนำ?
คำตอบข้อ ๕
๕. ตอบ มีคำตอบ ถูก ๒ ข้อครับ
คือ ข้อ ข ในคำว่า สวัสดิ์
และข้อ ค ในคำว่า กำหนด ตรงพยางค์ หนด ครับ
อักษรนำคือ พยัญชนะตัวหน้าจะมีอิทธิพลต่อเสียงวรรณยุกต์ตัวหลัง
และพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง ตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดี่ยวครับ อักษรนำมีทั้งออกเสียง ๒ พยางค์ เช่น สวัสดิ์ หรือ ๑ พยางค์ เช่น หนด ครับ ถ้าออกเสียงพยางค์เดียว มี ๒ พวกคือ พวก ห นำอักษรต่ำเดี่ยวกับ พวก อ นำ ย มี ๔ คำ คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก ครับ

วันนี้ติว ๕ ข้อ แค่นี้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีจังเลยครับพี่ครู

สบายดีนะครับ