story telling

นางสาวธันยพร. พงศ์จันทร์.

นักศึกษาระดับปริญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 57D0103108 รายวิชา การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

เรื่อง:คำศัพท์พาเพลิน

เนื่องจากมีการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งนักเรียนส่วนมากจะไม่สามารถจำคำศัพท์ได้ จึงมีวิธีการสอนคือ นำบัตรคำ, บัตรคำรูปภาพ ที่เกี่ยวกับอาชีพ ให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยการเล่นเกม คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น2 กลุ่ม จากนั้นครูแจกบัตรคำรูปภาพและบัตรคำให้แก่นักเรียน เมื่อแจกเสร็จ ครูจะพูดคำศัพท์ เช่น Teacher นักเรียนที่ได้คำศัพท์คำว่า Teacher และบัตรคำรูปภาพ ที่เป็นรูปอาชีพครูวิ่งออกมาหน้าชั้นเรียน กลุ่มไหนออกมาหน้าชั้นเรียน และอ่านและสะกดคำได้ถูกต้องก่อน กลุ่มนั่นจะได้ตะแนน หลังจากเล่นเกมครู แจกใบงานเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องอาชีพ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการทำกิจกรรม นักเรียนเกิดความรู้และจำคำศัพท์ได้ นักเรียนมีความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธันยพร พงศ์จันทร์ 57D0103108ความเห็น (0)